โคเออร์จัดทำโครงการป้องกันและเฝ้าระวังโรคโควิด-19 ให้กับเด็กและเยาวชนในพื้นที่พักพิงชั่วคราวฯ

   สืบเนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดต่อไวรัสโคโรนา-2019 หรือโควิด-19 ได้เกิดการแพร่ระบาดไปยังประเทศต่าง ๆ ทั่วโลกอย่างรวดเร็วส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตของผู้คนที่อาศัยอยู่ตามชุมชนต่าง ๆโดยถ้วนหน้า โคเออร์แม่ฮ่องสอน แม่สะเรียง แม่สอด และกาญจนบุรีมีความห่วงใยต่อผู้หนีภัยฯ ในพื้นที่พักพิงชั่วคราวฯ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเด็ก ๆซึ่งพักอาศัยอยู่ในครอบครัวที่มีปู่ย่าตายายซึ่งถือเป็นกลุ่มเสี่ยง จึงได้จัดทำโครงการ “ป้องกันและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019” เพื่อให้ครูผู้ดูแล เด็กและเยาวชน ตลอดจนผู้ปกครองมีความรู้ความเข้าใจเรื่องการดูแลรักษาสุขภาพเบื้องต้นเพื่อให้ห่างไกลโรค เน้นมาตรการที่สำคัญ คือ การป้องกันตนเองมิให้สัมผัสกับโรคด้วยการหลีกเลี่ยงการอยู่ในสถานที่แออัด หรือใกล้ชิดบุคคลที่มีความเสี่ยงในการติดโรค การกินอาหารปรุงสุก รวมถึงการสวมหน้ากากอนามัย การล้างมือให้สะอาด การให้เด็กๆแสดงศักยภาพและความคิดสร้างสรรค์ด้วยการวาดภาพระบายสีเกี่ยวกับการดูแลเอาใจใส่ในสุขอนามัย

   ตลอดเดือนพฤษภาคม 2564 โคเออร์แม่ฮ่องสอน แม่สะเรียงและ แม่สอดจัดกิจกรรมอบรมดังกล่าว ให้กับเด็ก ๆ ในพื้นที่สร้างสรรค์เด็ก ที่พื้นที่พักพิงชั่วคราวฯ บ้านใหม่ในสอย อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ในวันที่ 15 โดยมีเด็กมาร่วมกิจกรรมจำนวน 27 คน เป็นหญิงจำนวน 20 คน ชายจำนวน 7 คน ที่บ้านแม่สุริน อำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน ในวันที่ 27 และ 28 มีเด็กจำนวนรวม 43 คน เป็นหญิงจำนวน 29 คน ชายจำนวน 14 คน ที่บ้านแม่ละอูน อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ในวันที่ 3 มีเด็กมาร่วมกิจกรรมจำนวน 55 คน เป็นหญิงจำนวน 30 คนและชายจำนวน 25 คน วันที่ 17 จัดที่ บ้านอุ้มเปี้ยม อำเภอพบพระ จังหวัดตาก มีเด็กมาร่วมกิจกรรม จำนวน 30 คน เป็นหญิงจำนวน 16 คน และชายจำนวน 14 คน และที่บ้านนุโพ อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก ในวันเดียวกัน มีเด็กเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 55 คน เป็นหญิงจำนวน 43 คน และ ชายจำนวน 12 คน

   ที่บ้านถ้ำหิน อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี โคเออร์มอบชุดวาดภาพระบายสีจำนวน 600 ชุดให้กับเด็ก ๆ เพื่อฝึกจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ ในงานระบายสีที่สวยงามในช่วงโรงเรียนปิดภาคนี้

โคเออร์กาญจนบุรีและโครงการป้องกันและเฝ้าระวังโรคโควิด-19

โครงการป้องกันและเฝ้าระวังโรคโควิด-19 ที่บ้านอุ้มเปี้ยม

โครงการอบรมการป้องกันและเฝ้าระวังโรคโควิด-19 บ้านนุโพ

โคเออร์มอบของใช้ส่วนตัวเพื่อสุขอนามัยของเด็กด้อยโอกาส ที่บ้านนุโพ เป็นประจำทุกเดือน