โคเออร์แม่สอดจัดโครงการค่ายคำสอนเยาวชนคาทอลิกที่บ้านอุ้มเปี้ยม

   ในระหว่างวันที่ 29-30 พฤษภาคม 2564 โคเออร์แม่สอดจัดโครงการค่ายคำสอนเยาวชนคาทอลิกที่พื้นที่พักพิงชั่วคราวฯบ้านอุ้มเปี้ยม อำเภอพบพระ จังหวัดตาก โดยจัดขึ้นที่โบสถ์ทรินิตี้ มีเยาวชนทั้งคาทอลิกและศาสนิกชนอื่น ๆ เข้าร่วมจำนวน 100 คน เป็นหญิงจำนวน 58 คน และ ชายจำนวน 42 คน โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้การอบรมความรู้เรื่องคริสตศาสนาเพื่อความรู้ความเข้าใจ ฟื้นฟูความเชื่อ และการปฏิบัติศาสนกิจในชีวิตคริสตชนแก่เยาวชนคาทอลิก เปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชนต่างความเชื่อได้เรียนรู้คำสอนคริสต์ศาสนา เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจระหว่างเยาวชนคาทอลิก และเยาวชนทั่วไปอีกด้วย