โคเออร์แม่สะเรียงส่งเสริมกิจกรรมของเด็กและเยาวชนในการสร้างสรรค์สื่อรณรงค์
กระเป๋าผ้าคุ้มครองเด็กและทำสายคล้องหน้ากากอนามัย

   เนื่องด้วยโคเออร์แม่สะเรียงเป็นหน่วยงานที่ทำงานป้องกันและปกป้องคุ้มครองเด็กตลอดมา ในเดือนพฤษภาคมจึงได้จัดกิจกรรมส่งเสริมให้เด็กมีส่วนร่วมในการรณรงค์ให้คนในชุมชน เกิดความตระหนักรู้ถึงความสำคัญของในเรื่องการปกป้องคุ้มครองเด็ก ผ่านกิจกรรมการปักลายผ้า ซึ่งเด็ก ๆได้ใช้ความคิดสร้างสรรค์ วาดภาพ และปักลายลงบนกระเป๋าให้สวยงามน่าใช้ และในขณะเดียวกันเพื่อเป็นสื่อรณรงค์ประชาสัมพันธ์เรื่องการปกป้องคุ้มครองเด็ก กิจกรรมนี้จัดขึ้นที่พื้นที่พักพิงชั่วคราวฯ บ้านแม่ละอูน ในวันที่ 7 พฤภาคม 2564 มีเด็ก ๆ เข้าร่วมกิจกรรมสร้างสรรค์สื่อจำนวน 120 คน เป็นเด็กหญิงจำนวน 101 คน และเด็กชายจำนวน 19 คน

   ต่อมาในวันที่ 29 พฤษภาคม 2564 โคเออร์ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมให้เด็ก ๆ ในบ้านแม่ละอูนร่วมกันฝึกทำงานฝีมือร้อยลูกปัดทำสายคล้องหน้ากากอนามัย กิจกรรมนี้ นอกจากจะเป็นการช่วยให้เด็กได้มีอุปกรณ์ที่จำเป็นและสวยงามไว้ใช้ติดตัวแล้ว ยังเป็นการเพิ่มทางเลือกในการสร้างรายได้เสริมในอนาคตให้กับเด็ก โดยมีเด็ก ๆ เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 108 คน เป็นหญิงจำนวน 87 คน และชายจำนวน 21 คน

   ทั้งนี้ โคเออร์ได้ทำการสาธิตการสอนให้เด็ก ๆ ฝึกทำตามแบบที่ตนชอบไว้ใช้เอง ซึ่งเด็กโตที่มีความเข้าใจสามารถทำได้คล่องแคล่วแล้วยังช่วยสอนเด็กที่ยังทำไม่เก่ง เป็นการสอนให้เด็ก ๆ เกิดความสามัคคีรู้จักการช่วยเหลือเพื่อนๆ อีกด้วย

กิจกรรมเด็กสร้างสรรค์สื่อรณรงค์การปกป้องคุ้มครองเด็กด้วยการปักลายกระเป๋าผ้า

กิจกรรมฝึกร้อยลูกปัดทำสายคล้องหน้ากากอนามัย