โคเออร์อรัญประเทศจัดตั้งกลุ่มอาสาสมัครในชุมชน

   โคเออร์อรัญประเทศได้ดำเนินกิจกรรมบรรเทาทุกข์ฉุกเฉินให้ผู้ลี้ภัยและราษฎรไทยชายแดนจังหวัดสระแก้วและปราจีนบุรีมาตั้งแต่ พ.ศ. 2521 หลังจากผู้ลี้ภัยกลับถิ่นฐานแล้ว โคเออร์อรัญประเทศจึงดำเนินการโครงการเพื่อช่วยเหลือราษฎรไทยยากไร้อย่างต่อเนื่อง ต่อมา ในวันที่ 9 มิถุนายน 2539 โครงการสงเคราะห์ผู้สูงอายุในพื้นที่ชายแดนที่ทุรกันดารของจังหวัดสระแก้ว ด้วยการแจกจ่ายข้าวสารอาหารแห้งให้กับผู้สูงอายุที่ประสบความขาดแคลน เป็นประจำทุกเดือนจึงได้ถือกำเนิดมา

   ในปี 2564 โคเออร์อรัญประเทศได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของโครงการระดับภูมิภาคสำหรับผู้สูงอายุในทวีปเอเชีย ซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งกลุ่มอาสาสมัครในชุมชน เพื่อทำหน้าที่ประสานงานช่วยเหลือผู้สูงอายุที่ยากไร้ในชุมชนให้ได้รับสิทธิประโยชน์และความช่วยเหลือ จากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนโดยเน้นถึงด้านสังคมและสุขภาพอนามัย จัดตั้งศูนย์บริการข้อมูลผู้สูงอายุ จัดตั้งทีมให้บริการดูแลผู้สูงอายุแบบเคลื่อนที่ในชุมชน การฝึกอบรมทีมอาสาสมัครสำหรับดูแลผู้สูงอายุ เป็นต้น

   ปัจจุบัน มีอาสาสมัครเกิดขึ้นแล้วใน 3หมู่บ้าน ของตำบลตาพระยา อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว คือ บ้านเขาลูกช้าง จำนวน 8 คน บ้านร่มทอง จำนวน 5 คน และ บ้านกุดเตย จำนวน 5 คน โดยมีการทำกิจกรรมต่าง ๆ เช่น การตรวจคัดกรองอาการของผู้สูงอายุในหมู่บ้าน การลงเยี่ยมผู้สูงอายุที่ติดเตียงพร้อมกับพยาบาลวิชาชีพจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเพื่อให้คำแนะนำกับผู้ดูแลผู้ป่วยในการดูแลอย่างถูกต้องเหมาะสมกับอาการ การเจาะเลือดเพื่อวัดระดับน้ำตาล การวัดความดันโลหิต เป็นต้น

การประชุมวางแผนงานของอาสาสมัครร่วมกับผู้สูงอายุในชุมชน จัดที่บ้านเขาลูกช้าง บ้านร่มทอง
และบ้านกุดเตย ระหว่างวันที่ 22-24 มีนาคม 2564