โคเออร์แม่สะเรียงจัดกิจกรรมเยาวชนรุ่นใหม่ก้าวทันสื่อออนไลน์

   โคเออร์แม่สะเรียง จัดกิจกรรมส่งเสริมความเข้าใจในเรื่องของการใช้สื่อสังคมออนไลน์อย่างสร้างสรรค์ให้กับเยาวชน กิจกรรมนี้ เป็นการเชิญชวนให้เด็กและเยาวชนร่วมแสดงความคิดเห็นร่วมกันเกี่ยวกับพฤติกรรมการใช้โทรศัพท์ และการใช้อินเตอร์เน็ตของเด็กและเยาวชน

   กิจกรรมนี้เริ่มจากการสำรวจการเข้าถึงสื่อออนไลน์ และพฤติกรรมการใช้สื่อออนไลน์ของเยาวชนผู้เข้าร่วมกิจกรรม พบว่าเยาวชนส่วนใหญ่ถึงร้อยละ 80 สามารถเข้าถึงสื่อออนไลน์ โดยส่วนใหญ่ใช้สื่อออนไลน์ในการติดต่อสื่อสาร เพื่อความบันเทิง และการศึกษา

   ต่อมาเป็นการพูดถึงปัญหาที่พบของการใช้สื่อออนไลน์ คือมีการเสพติดการใช้สื่อออนไลน์จนกระทบต่อการใช้ชีวิตประจำวันและสุขภาพร่างกาย อีกทั้งมีการส่งต่อหรือแชร์ข้อมูลและภาพที่ไม่เหมาะสม เป็นต้น

   สุดท้ายเป็นการช่วยคิดหาแนวทางในการแก้ปัญหา ผู้ร่วมกิจกรรมเห็นว่า ควรเลือกใช้สื่อออนไลน์ในทางที่เกิดประโยชน์ รู้จักแบ่งเวลาในการใช้ที่เหมาะสม และควรได้รับคำแนะนำจากผู้ใหญ่ ฯลฯ

   กิจกรรมนี้จัดขึ้นในวันที่ 8 เมษายน 2564 ที่พื้นที่พักพิงชั่วคราวฯ บ้านแม่ละอูน มีผู้เข้าร่วมจำนวน 45 คน และวันที่ 9 เมษายน 2564 ที่พื้นที่พักพิงชั่วคราวฯ บ้านแม่ลามาหลวง อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน มีผู้เข้าร่วมจำนวน 44 คน รวมผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวนทั้งสิ้น 89 คน จำแนกเป็นเยาวชนอายุ 15 ปีขึ้นไปจำนวน 52 คน และเด็กอายุ ต่ำกว่า 15 ปีมีจำนวน 37 คน

กิจกรรมเยาวชนรุ่นใหม่ก้าวทันสื่อออนไลน์ ที่พื้นที่พักพิงชั่วคราวฯ บ้านแม่ละอูน

กิจกรรมเยาวชนรุ่นใหม่ก้าวทันสื่อออนไลน์ ที่พื้นที่พักพิงชั่วคราวฯ บ้านแม่ลามาหลวง