โคเออร์ให้การอบรมและรณรงค์ป้องกันอัคคีภัยและสร้างแนวกันไฟป่า

   เมื่อเข้าสู่ฤดูร้อน มักจะมีความเสี่ยงต่อการเกิดไฟป่าใกล้พื้นที่พักพิงชั่วคราวฯ ทุกแห่ง โคเออร์จึงได้จัดกิจกรรมอบรมและรณรงค์การต่อต้านอัคคีภัยขึ้นตลอดทั้งเดือน

   โคเออร์แม่ฮ่องสอน จัดกิจกรรมอบรมและซ้อมแผนเตรียมพร้อมรับมือกับอัคคีภัย การปฐมพยาบาล และการทำแนวกันไฟ ในพื้นที่พักพิงชั่วคราวฯ บ้านแม่สุริน และบ้านใหม่ในสอย ระหว่างวันที่ 25-27 มีนาคม โดยมีผู้หนีภัยฯ ที่ผ่านการอบรมหลักสูตรนี้เมื่อปี 2563 มาร่วมเป็นวิทยากร โดยมีผู้หนีภัยฯ เข้าร่วมกิจกรรมที่บ้านแม่สุริน จำนวน 180 คน เป็นหญิงจำนวน 61 คน และชายจำนวน 119 คน และที่บ้านใหม่ในสอย จำนวน 779 คน เป็นหญิงจำนวน 358 คน และชายจำนวน 421 คน

   โคเออร์แม่สะเรียง จัดการอบรมให้แก่ผู้ปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่พักพิงชั่วคราวฯ บ้านแม่ลามาหลวง ในวันที่ 18 มีนาคม มีผู้เข้าร่วมจำนวน 49 คน เป็นหญิงจำนวน 4 คน และชายจำนวน 45 คน และการให้ความรู้เรื่องการป้องกันอัคคีภัยและซ้อมแผนหนีไฟ ในวันที่ 19 มีนาคม มีผู้เข้าร่วมจำนวน 302 คน เป็นหญิงจำนวน 150 คน และชายจำนวน 152 คน

   โคเออร์แม่สอด จัดกิจกรรมโครงการป้องกันภัยในพื้นที่พักพิงชั่วคราวฯ บ้านอุ้มเปี้ยม อำเภอพบพระ จังหวัดตาก ขึ้น 4 ครั้ง โดยในวันที่ 9-10 มีนาคม มีเยาวชนเข้ารับการอบรมจำนวน 231 คน เป็นหญิง จำนวน 43 คน และ ชาย จำนวน 188 คน วันที่ 11 มีนาคม จัดการซ้อมแผนหนีไฟ มีผู้ร่วมจำนวน 230 คน เป็นหญิงจำนวน 83 คน และชายจำนวน 147 คน วันที่ 19-22 มีนาคม มีกิจกรรมติดป้ายรณรงค์ป้องกันภัย มีผู้เข้าร่วมจำนวน 240 คน เป็นหญิงจำนวน 75 คน ชายจำนวน 165 คน และ วันที่ 31 มีนาคม - 1 เมษายน จัดการอบรมโดยวิทยากรป้องกันภัยให้กับผู้ปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจำนวน 35 คน เป็นหญิงจำนวน 27 คน และชายจำนวน 8 คน

   สำหรับพื้นที่พักพิงชั่วคราวฯ บ้านนุโพ จัด 2 ครั้ง โดยในวันที่ 18-19 มีนาคม มีผู้ปฏิบัติงานป้องกันภัยเข้าร่วมจำนวน 55 คน และในวันที่ 29 มีนาคม - 1 เมษายน มีเยาวชนและผู้หนีภัยฯ ทั่วไปเข้าร่วมจำนวน 210 คน เป็นหญิงจำนวน 135 คน และ ชายจำนวน 75 คน

   นอกจากนั้น ยังร่วมกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนจัด “การฝึกซ้อมการระงับไฟเบื้องต้นและการฝึกซ้อมแผนอพยพ” ให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานป้องกันและระงับอัคคีภัย เจ้าหน้าที่หน่วยงานภาครัฐและเอกชน อาสาสมัครป้องกันภัย และผู้หนีภัยฯ ในพื้นที่พักพิงชั่วคราวฯ บ้านแม่หละ โดยมีผู้ร่วมงานประมาณ 400 คน ในวันที่ 30 มีนาคม และโครงการ”รณรงค์ประสานใจต้านอัคคีภัย” มีผู้ร่วมกิจกรรมรณรงค์จำนวน 100 คน เป็นหญิงจำนวน 42 คนและ ชายจำนวน 58 คน ในวันที่ 31 มีนาคม

   โคเออร์กาญจนบุรี จัดการอบรมการเตรียมพร้อมรับมือกับอัคคีภัยในพื้นที่พักพิงชั่วคราว ฯ บ้านต้นยาง อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ในวันที่ 25 มีนาคม มีผู้เข้าร่วมการอบรมเป็นชายล้วนจำนวน 21 คน และในพื้นที่พักพิงชั่วคราว ฯ บ้านถ้ำหิน อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี ในวันที่ 16 มีนาคม มีผู้เข้าร่วมจำนวน 60 คน เป็นหญิงจำนวน 13 คนและชายจำนวน 47 คน และกิจกรรมการซ้อมแผนหนีไฟ ในวันที่ 26 มีนาคม มีผู้เข้าร่วมจำนวน 218 คน เป็นหญิงจำนวน 129 คน และ ชาย จำนวน 89 คน

กิจกรรมให้การอบรมและรณรงค์ป้องกันอัคคีภัยและสร้างแนวกันไฟ ในพื้นที่พักพิงชั่วคราวฯ บ้านแม่สุริน และบ้านใหม่ในสอย จ.แม่ฮ่องสอน

โคเออร์แม่สะเรียงจัดการอบรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและซ้อมแผนอพยพหนีไฟ ที่พื้นที่พักพิงชั่วคราวฯ บ้านแม่ลามาหลวง และบ้านแม่ละอูน

โคเออร์แม่สอดจัดทำกิจกรรมป้องกันอัคคีภัยที่พื้นที่พักพิงชั่วคราว ฯ บ้านอุ้มเปี้ยม

กิจกรรมในพื้นที่พักพิงชั่วคราวฯนุโพ

การฝึกซ้อมการระงับไฟเบื้องต้นและการฝึกซ้อมแผนอพยพหนีไฟในพื้นที่พักพิงชั่วคราวฯ บ้านแม่หละ

กิจกรรมเตรียมพร้อมรับมือกับอัคคีภัยในพื้นที่พักพิงชั่วคราวฯ บ้านต้นยางและบ้านถ้ำหิน