โคเออร์กาญจนบุรีและแม่สอดสนับสนุนโครงการปลูกผักและเพาะถั่วงอกปลอดสารเคมีเพื่อผู้เปราะบางทางสังคม

   ในเดือนมีนาคม 2564 โคเออร์กาญจนบุรี สนับสนุนเกษตรกรที่เป็นกลุ่มผู้เปราะบางทางสังคม ผลิตผักสวนครัวและถั่วงอก เพื่อเป็นอาหารและเพื่อแบ่งปันให้ผู้ขาดแคลนในชุมชน โดยมีเกษตรกรในพื้นที่พักพิงชั่วคราวฯ บ้านถ้ำหิน อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวน 15 คน เป็นหญิงจำนวน 11 คน และ ชายจำนวน 4 คน สามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตผักในเดือนนี้ได้ จำนวน 523 กิโลกรัม ในส่วนของผู้เปราะบางที่ร่วมกิจกรรมเพาะถั่วงอกมีจำนวน 33 คน เป็นหญิง 16 คน และชายจำนวน 17 คน

   สำหรับโคเออร์แม่สอดได้สนับสนุนโครงการเพาะถั่วงอกเพื่อช่วยเหลือผู้เปราะบางทางสังคมในพื้นที่พักพิงชั่วคราวฯ บ้านนุโพ 2 โครงการ โครงการแรกจัดขึ้นในวันที่ 22 มีนาคม ให้กลุ่มแม่หม้ายลูกติดจากหมู่บ้านใกล้เคียง มาทำกิจกรรมร่วมกัน แล้วแบ่งปันผลผลิตให้กับกลุ่มคนพิการและผู้สูงอายุ ทำให้กลุ่มแม่หม้ายเกิดสัมพันธภาพที่ดีต่อกัน สร้างกำลังใจให้กัน และเห็นคุณค่าของการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 31 คน เป็นหญิงจำนวน 28 คน และชายจำนวน 3 คน

   ต่อมาในวันที่ 29 มีนาคม ได้สนับสนุนโครงการ เยาวชนเพาะถั่วงอกช่วยเหลือคนยากไร้ขาดแคลนในชุมชน ทำให้เด็กและเยาวชนเรียนรู้การมีจิตอาสาช่วยเหลือผู้อื่น รู้วิธีการสังเกตการเติบโตของถั่วงอก การแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นด้วยตัวเอง มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวน 50 คน เป็นหญิงจำนวน 42 คน และ ชายจำนวน 8 คน

โครงการปลูกผักและเพาะถั่วงอกเพื่อแบ่งปันให้กับกลุ่มผู้เปราะบางทางสังคมของโคเออร์กาญจนบุรี

โคเออร์แม่สอดสนับสนุนโครงการเพาะถั่วงอกเพื่อช่วยเหลือผู้เปราะบางทางสังคมโดยกลุ่มแม่หม้าย

โครงการเยาวชนเพาะถั่วงอกเพื่อชุมชน