โคเออร์แม่สอดสนับสนุนโครงการเยาวชนจิตอาสาสร้างบ้านให้ผู้สูงอายุที่ประสบอัคคีภัย

   โคเออร์เห็นความสำคัญของการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชน ให้เป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาตนเอง พัฒนาชุมชน ท้องถิ่น จึงได้สนับสนุนเด็กและเยาวชนในโครงการ “จิตอาสา เราทำดี ด้วยรักและรับใช้” ด้วยกิจกรรมสร้างบ้านให้ผู้สูงอายุที่ประสบอัคคีภัยในพื้นที่พักพิงชั่วคราวฯ บ้านแม่หละ อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนได้แสดงความสามารถของตนเอง และแสดงให้เห็นถึงคุณค่าของตนเองและคุณค่าของการช่วยเหลือผู้อื่น มีกระบวนการคิดที่ดี ดำเนินกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ รักการทำงานเพื่อส่วนรวม สร้างความสามัคคีให้เกิดขึ้นในหมู่คณะ

   นอกจากนี้ การส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนมีส่วนร่วมในการทำงานเพื่อส่วนรวม ด้วยการพัฒนาท้องถิ่น ยังเป็นการสร้างทางเลือกที่หลากหลาย ด้วยการเรียนรู้การทำงาน จะเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่เด็กและเยาวชน ให้รู้จักเตรียมพร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลงใดๆที่จะเข้ามาในชีวิต โครงการ “จิตอาสา เราทำดี ด้วยรักและรับใช้” มีขึ้นในวันที่ 12 มีนาคม 2564 มีเยาวชนร่วมกิจกรรมจำนวน 51 คน เป็นหญิง 28 คน ชาย 23 คน