โคเออร์แม่สะเรียงและแม่สอด สนับสนุนการสืบสานภูมิปัญญาอาหารและเครื่องแต่งกายชาติพันธุ์กะเหรี่ยง

   โคเออร์แม่สะเรียงจัดกิจกรรมสนับสนุนการสืบสานภูมิปัญญาในพื้นที่พักพิงชั่วคราวฯ บ้านแม่ละอูน อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ขึ้นในวันที่ 15 มีนาคม 2564 โดยมีกลุ่มสตรีจำนวน 30 คน มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเรื่องการเย็บปักถักร้อย และทอผ้าขึ้นเป็นเครื่องแต่งกายของชาติพันธุ์กะเหรี่ยง เช่น เสื้อ ซิ่น โสร่ง ซึ่งผู้ที่มาจากแต่ละภูมิลำเนาก็มีการนำเสนอเรื่องลายผ้าดั้งเดิม สีสันและรูปแบบอันเป็นเอกลักษณ์ และสวยงามในแบบของตนเอง

   นอกจากนั้น โคเออร์แม่สอดได้สนับสนุนโครงการสืบสานภูมิปัญญาอาหารพื้นบ้านของชาวกะเหรี่ยง ซึ่งสะท้อนถึงวิถีชีวิต ในภูมิประเทศที่สูง และ ภูมิปัญญาท้องถิ่น จำนวน 2 โครงการ คือ การทำข้าวงา ที่บ้านนุโพ อำเภออุ้มผาง และแกงตะกะโป๊ะ ที่บ้านแม่หละ อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก โดยให้ผู้สูงอายุเป็นผู้ถ่ายทอดภูมิปัญญาพื้นบ้านแก่เยาวชนเรื่อง “ทำข้าวงา” ซึ่งเป็นภูมิปํญญาของคนสมัยก่อนในการประกอบอาหาร เพื่อเก็บไว้กินเวลาเดินทางไกล หรือไปทำไร่ไถนา และใช้ในพิธีกรรมสำคัญเช่น พิธีผูกข้อมือ เป็นต้น

   ส่วนแกงตะกะโป๊ะ เป็นภูมิปัญญาของชาวกะเหรี่ยงในอดีตเมื่อต้องหาพืชและเนื้อสัตว์ต่าง ๆ มาผสมกับข้าว เพื่อเพิ่มปริมาณอาหารให้มากพอที่จะเลี้ยงทุกคนได้ แกงนี้จึงมีชื่อเรียกว่า “ตะกะโป๊ะ” ซึ่งยังใช้ในพิธีกรรมกินข้าวใหม่ฉลองการเก็บเกี่ยวอีกด้วย

   โครงการ “ทำข้าวงา” ณ พื้นที่พักพิงชั่วคราวฯ บ้านนุโพ ในวันที่ 16 มีนาคม 2564 มีเยาวชนเข้าร่วมจำนวน 38 คน เป็นหญิงจำนวน 29 คน และชายจำนวน 9 คน และ โครงการ “ทำแกงตะกะโป๊ะ” ณ พื้นที่พักพิงชั่วคราวฯ บ้านแม่หละในวันที่ 20 มีนาคม 2564 มีผู้เยาวชนเข้าร่วมจำนวน 50 คน เป็นหญิงจำนวน 37 คน และ ชายจำนวน 13 คน

โคเออร์จัดกิจกรรมสืบสานวัฒนธรรมและเรียนรู้การทำอาหารพื้นเมือง “ข้าวงา” ในพื้นที่พักพิงชั่วคราวฯ บ้านนุโพ

โคเออร์จัดกิจกรรมสืบสานวัฒนธรรมและเรียนรู้การทำอาหารพื้นบ้าน “แกงตะกะโป๊ะ” ในพื้นที่พักพิงชั่วคราวฯ บ้านแม่หละ