โคเออร์แม่สอดจัดการอบรมเด็ก เยาวชน และบุคลากรในพื้นที่พักพิงฯ เรื่องการจัดการขยะ

   ในเดือนกุมภาพันธ์ 2564 โคเออร์แม่สอดได้จัดการอบรมให้ความรู้ด้านการจัดการขยะและสิ่งแวดล้อมให้แก่ผู้หนีภัยฯ ในพื้นที่พักพิงชั่วคราวฯ ทั้งสามแห่ง คือ บ้านแม่หละ บ้านอุ้มเปี้ยม และบ้านนุโพอย่างต่อเนื่อง และครอบคลุมทุกระดับ ตั้งแต่ระดับ เด็กนักเรียนและ เยาวชนในสถานศึกษา รวมถึงบุคลากรและอาสาสมัครผู้ปฏิบัติงานจัดเก็บขยะ ดังนี้

   กิจกรรมที่พื้นที่พักพิงชั่วคราวฯ บ้านแม่หละ อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก ในวันที่ 18 กุมภาพันธ์ จัดการอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรและอาสาสมัครที่ปฏิบัติงานคัดแยกขยะให้ได้รับความรู้เข้าใจในเรื่องจำเป็นของการคัดแยกขยะ เพื่อให้เกิดความตระหนักในการรักษาสิ่งแวดล้อม และรู้จักป้องกันตนเองจากการทำงานในพื้นที่จัดการขยะ มีผู้เข้ารับการอบรมจำนวน 26 คน เป็นหญิงจำนวน 4 คน ชายจำนวน 22 คน

   ต่อมาในวันที่ 23-24 กุมภาพันธ์ได้ให้การอบรมแก่อาสาสมัครปฏิบัติงานจำนวน 100 คน เป็นหญิงจำนวน 74 คนและเป็นชายจำนวน 26 คน เรื่องความปลอดภัยในการทำงานด้านการจัดเก็บขยะการคัดแยกขยะ สามารถถ่ายทอดความรู้เรื่องการทิ้งขยะให้ถูกที่เพื่อความสะอาดของชุมชนไปถ่ายทอดได้

   พื้นที่พักพิงชั่วคราวฯ บ้านอุ้มเปี้ยม อำเภอพบพระ จังหวัดตาก ให้การอบรมให้เด็กและเยาวชน ในพื้นที่สร้างสรรค์เด็กได้รับความรู้ความเข้าใจเรื่องประเภทของขยะ สามารถคัดแยกขยะได้ เพื่อให้ขยะในชุมชนมีปริมาณลดลง มีเด็กๆเข้าร่วมกิจกรรมเรียนรู้ในวันที่ 9 กุมภาพันธ์ จำนวน 30 คน เป็นเด็กหญิงจำนวน 18 คน เด็กชายจำนวน 12 คน

   นอกจากนี้ยังมีโครงการอบรมส่งเสริมจิตอาสาเรียนรู้หลักการคัดแยกและเก็บขยะ เพื่อให้สามารถนำความรู้ไปถ่ายทอดให้กับกลุ่มต่างๆในชุมชนได้ โดยจัดขึ้นในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ และวันที่ 1 มีนาคม มีผู้รับการอบรมจำนวน 15 คน เป็นหญิง 10 คน และ ชายจำนวน 5 คน

   สำหรับพื้นที่พักพิงชั่วคราวฯ บ้านนุโพ อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก มีการจัดกิจกรรมเรียนรู้การคัดแยกขยะสำหรับเด็ก มีผู้ร่วมกิจกรรมจำนวน 47 คน เป็นเด็กหญิงจำนวน 30 คน และเด็กชายจำนวน 17 คน

   อีกทั้งจัดการเรียนการสอนเรื่องสิ่งแวดล้อมศึกษาในโรงเรียนมัธยม 3 แห่ง ในระหว่างวันที่ 23-25 กุมภาพันธ์ รวมนักเรียนที่ได้รับการอบรม จำนวน 390 คน เป็นนักเรียนหญิงจำนวน 300 คน นักเรียนชายจำนวน 90 คน ที่ได้เรียนรู้เรื่องการคัดแยกขยะ 3R และเข้าใจว่าขยะบางอย่างเป็นสิ่งที่ยังมีประโยชน์ สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ หรือขายสร้างรายได้ เช่นการนำถุงผ้าหรือตะกร้าสานมาใช้ซ้ำแทนถุงพลาสติก การขายขวดแก้ว ขวดพลาสติก ทำให้เกิดรายได้ เป็นต้น

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ อบรมศักยภาพอาสาสมัครจัดการขยะ ที่บ้านแม่หละ

วันที่ 23-24 กุมภาพันธ์ 2564 อบรมอาสาสมัครเรื่องความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน ในพื้นที่พักพิงชั่วคราวฯ บ้านแม่หละ จำนวน 100 คน

โครงการคัดแยกขยะสำหรับเด็ก หัวข้อ “ขยะชิ้นน้อยจากมือเธอ” มีเด็กเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 30 คน

โครงการอบรมวิทยากรอาสาสมัครจำนวน 15 คนที่บ้านอุ้มเปี้ยม ในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ และ 1 มีนาคม 2564

จัดการเรียนการสอนเรื่องสิ่งแวดล้อมศึกษาในโรงเรียนที่บ้านนุโพ ในระหว่างวันที่ 23-25 กุมภาพันธ์
รวมนักเรียนที่ได้รับการอบรมจำนวน 390 คน