โคเออร์จัดกิจกรรมอบรมเยาวชนในพื้นที่พักพิงชั่วคราวฯ รู้เท่าทันโควิด-19

   ด้วยสถานการณ์การระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ยังคงแพร่ระบาดไปยังภูมิภาคต่างๆ อย่างรวดเร็ว ส่งผลกระทบต่อผู้คนทั่วโลก แม้แต่ในชุมชนในพื้นที่พักพิงผู้หนีภัยจากการสู้รบอีกด้วย จึงมีความจำเป็นในการป้องกันและเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนาไวรัส- 2019 ด้วยมาตรการที่สำคัญ คือ การป้องกันตนเองมิให้สัมผัสกับโรคโดยหลีกเลี่ยงการอยู่ในสถานที่แออัด หรือบุคคลที่มีความเสี่ยงต่อการติดโรค รวมถึงการสวมหน้ากากอนามัย และการล้างมือ

   มูลนิธิโคเออร์จึงจัดทำโครงการส่งเสริมเยาวชนรู้ทัน ป้องกัน โรคติดเชื้อโคโรนา ไวรัส-2019 ขึ้น เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจแก่เด็กและเยาวชนซึ่งเป็นกลุ่มที่มีความสำคัญที่สุด ให้สามารถดูแลสุขภาพ เฝ้าระวังป้องกันตนเองจากโรคนี้อีกทั้งได้รับรู้ข้อมูลข่าวสาร สาระความรู้ที่ถูกต้องเหมาะสมที่สามารถเผยแพร่สู่ชุมชนต่อไป และสอนให้ทำเจลแอลกอฮอล์และสบู่เหลวล้างมือเพื่อป้องกันเชื้อโควิด-19 เพื่อใช้เองและแจกจ่ายให้ผู้ด้อยโอกาสและขาดแคลนในห้วงเดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ 2564 โดยได้ดำเนินกิจกรรม ในพื้นที่พักพิงชั่วคราวฯ ต่างๆ ดังนี้

   โคเออร์แม่สอดจัดกิจกรรมขึ้นที่บ้านแม่หละ อ.ท่าสองยาง จ.ตาก จำนวน 2 ครั้ง ในวันที่ 17 และ 27 กุมภาพันธ์ มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมรวมทั้งสิ้นจำนวน 245 คน เป็นหญิง 130 คน ชาย 115 คน

   ที่บ้านอุ้มเปี้ยม อ.พบพระ จ.ตาก มีการจัดกิจกรรมขึ้น 3 ครั้ง ในวันที่ 8 วันที่ 20 และวันที่ 27 กุมภาพันธ์ มีผู้เข้าร่วมทั้งสิ้นจำนวน 112 คน เป็นหญิงจำนวน 62 คน และชายจำนวน 50 คน

   สำหรับที่บ้านนุโพ อ.อุ้มผาง จ.ตาก มีการจัดกิจกรรมขึ้น 3 ครั้งเช่นกัน ในวันที่ 18 วันที่ 20 และวันที่ 27 กุมภาพันธ์ มีผู้เข้าร่วมจำนวน 129 คน โดยเป็นหญิงจำนวน 89 คน และชายจำนวน 40 คน

   นอกจากนี้ โคเออร์แม่ฮ่องสอนยังได้จัดกิจกรรมที่พื้นที่พักพิงชั่วคราวฯ บ้านใหม่ในสอย อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน ระหว่างวันที่ 3 ถึง 5 มกราคม มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวนรวม 36 คน เป็นหญิงจำนวน 21 คน และชายจำนวน 15 คน

   โคเออร์แม่สะเรียงจัดกิจกรรมที่พื้นที่พักพิงชั่วคราวฯ บ้านแม่ละอูน อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน ในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2564 มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 99 คนเป็นหญิงจำนวน 61 คน และชายจำนวน 38 คน

   ส่วนโคเออร์กาญจนบุรีจัดกิจกรรมที่พื้นที่พักพิงชั่วคราวฯ บ้านต้นยาง อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี ในวันที่ 25 มกราคม 2564 มีผู้เข้าร่วมจำนวน 23 คน เป็นหญิงจำนวน 13 คน และชาย 10 คน

กิจกรรมเยาวชนรู้เท่าทันโควิด 19 ที่พื้นที่พักพิงชั่วคราว ฯ บ้านแม่หละ อุ้มเปี้ยม และนุโพ จ.ตาก