โคเออร์แม่สะเรียงสนับสนุนกิจกรรมประชุมและอบรมความรู้ด้านการป้องกันอัคคีภัยในพื้นที่พักพิงชั่วคราวฯบ้านแม่ลามาหลวง

   เมื่อฤดูร้อนใกล้เข้ามา เป็นเวลาที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัย คณะกรรมการเพื่อการป้องกันภัยในพื้นที่พักพิงชั่วคราวฯ บ้านแม่ลามาหลวง อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน จึงจัดกิจกรรมการอบรม ขึ้นในเดือนกุมภาพันธ์ 2564 เพื่อเสริมความรู้เกี่ยวกับภัยพิบัติต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้น เช่น การป้องกันและเฝ้าระวังไฟป่า และภัยธรรมชาติอื่น ๆ เช่น อุทกภัย ดินถล่ม เป็นต้น โดยเน้นที่การดูแลรักษาอุปกรณ์ในการป้องกันอัคคีภัยและการจัดการขยะและวัสดุที่ติดไฟง่าย เพื่อให้คณะกรรมการและสมาชิกตลอดจนผู้หนีภัยฯ ได้เล็งเห็นความสำคัญของการป้องกันภัยอยู่เสมอ

   จากนั้น คณะกรรมการและสมาชิกได้เดินรณรงค์ และสำรวจอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยตามครัวเรือน เช่น ถุงน้ำ ถุงหิน ถุงทราย การจัดการบริเวณบ้านเรือนให้ลดความเสี่ยงต่อการเกิดไฟไหม้ มีครัวเรือนให้ความสนใจและให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี

   จากการสำรวจผู้หนีภัยฯ จำนวน 1,726 หลังคาเรือนพบว่าจำนวน 1,676 หลังคาเรือน ได้ มีการเตรียมความพร้อมด้านถุงน้ำ หิน ทราย และอุปกรณ์ดับไฟเบื้องต้นเท่าที่พอหาได้ สำหรับครัวเรือนที่ยังขาดอุปกรณ์ป้องกันภัยและพื้นที่บางจุดที่ยังมีผู้ทิ้งขยะและเศษใบไม้ที่เสี่ยงต่อการเกิดไฟไหม้อยู่นั้น คณะกรรมการได้ทำการพูดคุยสร้างความรู้และความเข้าใจ ทำให้ครัวเรือนตระหนักและยินดีทำการปรับปรุงแก้ไขแล้ว

   กิจกรรมอบรมและรณรงค์ป้องกันอัคคีภัยครั้งนี้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 25-26 กุมภาพันธ์ 2564 มีคณะกรรมการและสมาชิกงานป้องกันภัยเข้าร่วมกิจกรรม จำนวนรวม ทั้งสิ้น 44 คน