โคเออร์แม่สอดและแม่ฮ่องสอนจัดกิจกรรม“ปลูกฝังและส่งเสริมการคัดแยกขยะให้กับเด็กและเยาวชน”

   ตามที่โคเออร์ดำเนินกิจกรรมด้านการจัดการและให้ความรู้ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมถึงการกำจัดขยะมูลฝอยในพื้นที่พักพิงชั่วคราวฯ บ้านแม่หละ อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก โดยมีการส่งเสริมกระบวนการในการมีส่วนร่วมของผู้หนีภัยฯ เช่น การจัดตั้งคณะกรรมการจัดการขยะ มีกลุ่มดำเนินการจัดการขยะเป็นคณะทำงาน ตลอดจนมีอาสาสมัครจัดเก็บขยะร่วมกันขับเคลื่อนงานจัดเก็บและกำจัดขยะมูลฝอยให้เป็นไปโดยเรียบร้อยและเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมให้สะอาดถูกสุขอนามัย ส่งผลดีต่อสุขภาพของคนในชุมชนอีกทั้งยังได้จัดกิจกรรมส่งเสริมความรู้ความเข้าใจแก่ผู้ปฏิบัติงานและชุมชนทุกภาคส่วน ให้เห็นความสำคัญของการลดขยะ ด้วยการคัดแยกขยะ และการนำกลับมาใช้ หรือแปรรูปให้เกิดประโยชน์อยู่ตลอดมา

   โคเออร์ยังได้เห็นความสำคัญในการส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้เรื่องการรักษาสิ่งแวดล้อมด้วยการจัดกิจกรรมปลูกจิตสำนึกเรื่องการลดปริมาณขยะ การคัดแยกขยะ อย่างถูกวิธี เพื่อให้เด็กร่วมรับรู้และแก้ไขปัญหาเพื่อเป็นการรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืนอีกด้วย

   กิจกรรม “ปลูกฝังและส่งเสริมการคัดแยกขยะให้กับเด็กและเยาวชน” จึงได้มีขึ้น  ในวันที่ 24-27 มีนาคม 2563 ที่บ้านแม่หละ โดยมีเด็กและเยาวชนเข้าร่วมกิจกรรมเรียนรู้จำนวน 109 คน เป็นหญิงจำนวน 69 คน และชายจำนวน 40 คน

“ปลูกฝังและส่งเสริมการคัดแยกขยะให้กับเด็กและเยาวชน” ที่บ้านแม่หละ

“ปลูกฝังและส่งเสริมการคัดแยกขยะให้กับเด็กและเยาวชน” โดยโคเออร์แม่ฮ่องสอน

   ในส่วนของบุคลากรและอาสาสมัครในชุมชนบ้านแม่หละซึ่งปฏิบัติงานด้านจัดการขยะและดูแลสิ่งแวดล้อมก็ได้รับการพัฒนาศักยภาพอย่างสม่ำเสมอ โดยโคเออร์ได้จัดการอบรมขึ้นในวันที่ 18 กุมภาพันธ์ และ 13 มีนาคม 2563 เพื่อให้อาสาสมัครจำนวน 26 คน เป็นหญิงจำนวน 22 คน และชายจำนวน 4 คน ได้เพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอยมากขึ้น ด้วยแนวทางในการลดขยะโดยหลัก 3R สำหรับนำไปสอนให้กับชุมชนและครัวเรือนในโครงการบ้านรักษ์สิ่งแวดล้อมต่อไป

กิจกรรมเยี่ยมบ้านรักษ์สิ่งแวดล้อม โดยบุคลากรและอาสาสมัครโคเออร์ในเดือนมีนาคม

   วันที่ 24-25 มีนาคม 2563 มีการจัดการอบรมคัดแยกขยะเริ่มต้นที่ครัวเรือนสำหรับผู้หนีภัยฯ เพื่อให้เกิดความเข้าใจในหลักการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะอย่างยิ่งการคัดแยกขยะตามประเภทได้แก่ ขยะทั่วไป (ขยะที่ย่อยสลายยาก ไม่คุ้มค่าต่อการแปรรูป) ขยะเปียก (เศษอาหารที่ย่อยสลายได้) ขยะแห้ง (ขยะที่นำกลับมาใช้ได้) ขยะอันตราย และการนำขยะเหลือใช้มาประยุกต์ เช่น สอนให้ทำดอกไม้ประดิษฐ์จากพลาสติก และประดิษฐ์เก้าอี้จากขวดพลาสติกใช้แล้ว ซึ่งยังสามารถประยุกต์ต่อยอดเป็นวัสดุอื่น ๆได้อีกด้วย โดยมีผู้ร่วมกิจกรรมเรียนรู้ที่บ้านแม่หละจำนวน 90 คน เป็นหญิงจำนวน 70 คน และชายจำนวน 20 คน