โคเออร์แม่ฮ่องสอนและแม่สะเรียงจัดกิจกรรมทำแนวกันไฟป่าหน้าแล้งและอบรมป้องกันภัยพิบัติ

   ในเดือนกุมภาพันธ์และมีนาคมปีนี้ โคเออร์แม่ฮ่องสอนและแม่สะเรียงมีการจัดกิจกรรมป้องกันภัยพิบัติ โดยเมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 โคเออร์แม่ฮ่องสอนได้จัดทำกิจกรรมทำแนวป้องกันไฟป่ามิให้ลามเข้ามาในพื้นที่พักพิงชั่วคราว ฯ บ้านแม่สุริน อำเภอขุนยวม ด้วยการสนับสนุนอุปกรณ์ต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ไม้กวาดแข็ง ให้อาสาสมัครที่เป็นผู้หนีภัยร่วมแรงร่วมใจกันจัดทำกิจกรรมทำแนวป้องกันไฟป่า

   สำหรับโคเออร์แม่สะเรียงได้จัดกิจกรรมวันเสาร์ โดยให้เด็กและเยาวชนมีส่วนร่วมเป็น”จิตอาสาทำแนวกันไฟ” ร่วมกับหนุ่มสาวในชุมชนพื้นที่พักพิงชั่วคราว ฯบ้านแม่ลามาหลวง อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ในวันเสาร์ที่ 14 มีนาคม 2563 ทั้งนี้มีเด็กและเยาวชนจิตอาสาร่วมกิจกรรมจำนวน 206 คน เป็นหญิงจำนวน 101 คน และชายจำนวน 105 คน

   โครงการจิตอาสาครั้งนี้ ทำให้เยาวชนได้ฝึกความอดทนในการทำงานร่วมกับผู้อื่น ฝึกความเสียสละ จนเกิดเป็นความรู้สึกภาคภูมิใจในตนเองที่ได้มีส่วนร่วมในงานบำเพ็ญประโยชน์ต่อชุมชนของตนเอง

   ในวันที่ 3-6 มีนาคม 2563 โคเออร์แม่สะเรียงจัดการอบรมหลักสูตร เร่งรัดเพื่อเป็นวิทยากร ให้กับผู้หนีภัยในพื้นที่พักพิงชั่วคราวฯ บ้านแม่ลามาหลวง จำนวน 55 คน โดยทีมวิทยากรสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จ. เชียงใหม่ และ จ. แม่ฮ่องสอน

   ต่อมาในวันที่ 19 มีนาคม ผู้หนีภัยฯ ที่ผ่านการอบรมหลักสูตรเร่งรัดวันที่ 3-6 มีนาคม ได้มาเป็นวิทยากรในการฝึกอบรมให้ความรู้ในการป้องกันภัยพิบัติให้แก่เยาวชนผู้หนีภัยฯ ในพื้นที่พักพิงชั่วคราว ฯ บ้านแม่ละอูน อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน จำนวน 275 คน ซึ่งเป็นหญิงจำนวน 138 คน และ ชายจำนวน 137 คน เพื่อให้เยาวชนในพื้นที่พักพิงชั่วคราว ฯ ได้ตระหนักรู้เรื่องการเกิดภัยพิบัติ การเตรียมตัว การป้องกันก่อนเกิดภัย และการเตรียมรับมือหรืออพยพหนีภัย เพื่อลดการสูญเสียทรัพย์สินหรือชีวิต

   ทั้งนี้ภัยที่มักเกิดขึ้นในพื้นที่พักพิงชั่วคราว ฯ ได้แก่ ภัยหนาว ลมพายุฝน การเกิดน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลาก ฝนตกดินโคลนถล่ม ภัยแล้งและไฟป่า เป็นต้น จึงจำเป็นต้องให้ชุมชนเห็นถึงความสำคัญในเรื่องของมาตรการในการป้องกันภัย ได้แก่ การสังเกตเมื่อเวลาจะเกิดภัยพิบัติต่าง ๆ การเตรียมความพร้อมของฝ่ายที่เกี่ยวข้อง การเตรียมพื้นที่ปลอดภัยเพื่อการอพยพ การปฐมพยาบาลเบื้องต้น และการเตรียมอุปกรณ์ต่าง ๆ เช่น ถุงยังชีพ อุปกรณ์ดับเพลิง และการใช้สัญญาณ เช่น ไซเรนมือหมุนเพื่อแจ้งภัย เป็นต้น

การอบรมหลักสูตรวิทยากรที่บ้านแม่ลามาหลวง ในวันที่ 3 มีนาคม 2563

วันที่ 4 มีนาคม 2563 สาธิตการใช้เชือกกู้ภัยและการปฐมพยาบาล เบื้องต้นเมื่อเกิดอุบัติเหตุ

   วันที่ 5 มีนาคม 2563 มีการอบรมเรื่องระบบบัญชาการเหตุการณ์ เพื่อการระดมทรัพยากรไปยังที่เกิดเหตุ และการบริหารจัดการเหตุฉุกเฉินให้สามารถปกป้องชีวิต และทรัพย์สินได้อย่างบรรลุเป้าหมาย และมีประสิทธิภาพ และซ้อมแผนอพยพช่วยเหลือและหนีไฟ

วันที่ 6 มีนาคม 2563 เป็นการให้ความรู้และสาธิตเรื่องของการดับเพลิงและวิธีปฐมพยาบาล

การฝึกอบรมให้ความรู้ในการป้องกันภัยพิบัติให้แก่เยาวชนผู้หนีภัย ในพื้นที่พักพิงชั่วคราว ฯ บ้านแม่ละอูน เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2563