โคเออร์อรัญประเทศดำเนินโครงการทุนการศึกษาเด็กอย่างต่อเนื่อง

   โคเออร์อรัญประเทศได้เริ่มโครงการทุนการศึกษาเด็กยากจนตั้งแต่ปี พ.ศ. 2548 โดยเน้นการสนับสนุนเด็กที่ด้อยโอกาส เช่น บุตรหลานของผู้พิการจากวัตถุระเบิดบริเวณชายแดนจังหวัดสระแก้วและครอบครัวขาดแคลนเป็นจุดเริ่มต้น

   ปัจจุบัน โคเออร์อรัญประเทศยังคงให้การสนับสนุนทุนการศึกษาแก่เด็กนักเรียนขาดแคลนที่มีภูมิลำเนาในจังหวัดสระแก้วและสุรินทร์อย่างต่อเนื่อง โดยมีเด็กและเยาวชนขาดแคลนที่มีภูมิลำเนาในจังหวัดสระแก้วและสุรินทร์ที่ได้รับทุนการศึกษา ในเดือนกุมภาพันธ์ 2563 เป็นจำนวน 140 ทุน ในจำนวนนี้ เป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาจำนวน 131 คน และเยาวชนที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับอุดมศึกษาจำนวน 9 คน ในจำนวนนี้ เป็นเด็กและเยาวชนที่มีภูมิลำเนาในจังหวัดสระแก้วจำนวน 114 คน และเด็กนักเรียนที่มีภูมิลำเนาในจังหวัดสุรินทร์จำนวน 26 คน

   วัตถุประสงค์ของการมอบทุนการศึกษานี้คือเพื่อให้เป็นการสนับสนุนให้เด็กยากจนชายแดนมีโอกาสในการศึกษาเล่าเรียน ด้วยการแบ่งเบาภาระของผู้ปกครองในด้านค่าครองชีพและค่าใช้จ่ายในครอบครัวที่มีบุตรหลายคน ซึ่งเด็กและเยาวชนที่ได้รับทุนจะมีความตั้งใจเรียน ช่วยเหลือผู้ปกครอง และมีส่วนร่วมในกิจกรรมของโรงเรียนซึ่งจะมีส่วนให้เด็กและเยาวชนได้เรียนรู้การทำงานร่วมกับเพื่อน ๆ และครู ส่งเสริมความเป็นผู้นำเมื่อเติบโตต่อไป