โคเออร์แม่สอดกับงานจัดการขยะโดยชุมชนมีส่วนร่วม

   โคเออร์แม่สอดดำเนินกิจกรรมด้านการรักษาสิ่งแวดล้อมในพื้นที่พักพิงชั่วคราวฯ บ้านแม่หละ อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก ด้วยการให้ความสนับสนุนงานจัดการขยะร่วมกับภาคชุมชนซึ่งมีคณะกรรมการจัดการขยะ และกลุ่มดำเนินการจัดการขยะ ให้มีการประชุมหารือปรับปรุงการทำงาน แก้ไขปัญหา ดูแลและจัดหาถังขยะให้เพียงพอ ให้ความรู้แก่ชุมชนในการลดการใช้คัดแยกขยะในครัวเรือน แยกสิ่งที่นำกลับมาใช้ได้และกำจัดขยะที่ใช้ประโยชน์ไม่ได้ทิ้งไป

   กิจกรรมหลักในเดือนมกราคมและกุมภาพันธ์ 2563 เป็นการดำเนินงานต่อเนื่องจากปีที่แล้วด้วยการประชุมวางแผนการทำงาน ดูแลงานจัดเก็บขยะ การคัดแยกขยะที่สามารถนำไปแปรรูปได้ การทำความสะอาดลำน้ำคูคลอง การสร้างฝายชะลอน้ำ สร้างแนวกันไฟ การเยี่ยมบ้านรักษ์สิ่งแวดล้อมสัปดาห์ละ 3 วัน การวางแผนอบรมอาสาสมัครกลุ่มรักษาสิ่งแวดล้อม เป็นต้น

   กิจกรรมจัดเก็บและกำจัดขยะในพี้นที่พักพิงชั่วคราวฯ และชุมชนใกล้เคียงมีการคัดแยกขยะที่สามารถนำไปขายเพื่อลดปริมาณขยะและเกิดรายได้ ขยะที่เหลือจึงจะฝังกลบ หรือเผาทำลายในที่สุด พร้อมทั้งรักษาความสะอาดของบริเวณบ่อขยะ หน้าเตาเผาขยะ ด้วยการเก็บกวาดพื้นที่ ฉีดน้ำส้มสายชูโรยปูนขาวเพื่อควบคุมกลิ่นและแบคทีเรียเป็นประจำ

การทำแนวกันไฟรอบๆบ่อขยะ

มีการทำความสะอาดคอกขยะทุกๆสัปดาห์

ช่วยกันทำความสะอาดร่องน้ำ ในวันที่ 23 มกราคม 2563

การร่วมสร้างฝายชะลอน้ำกับชุมชนและหน่วยงานต่างๆ ในวันที่ 30 มกราคม 2563

   เจ้าหน้าที่โครงการ และอาสาสมัครออกเยี่ยมครัวเรือนที่ร่วมโครงการบ้านรักษ์สิ่งแวดล้อมสัปดาห์ละ 3 ตลอดทั้งเดือนเพื่อให้ความรู้ความเข้าใจในหลักวิธีการคัดแยกขยะโดยเริ่มที่ครัวเรือนอย่างมีประสิทธิภาพ แจกไม้กวาดและยังช่วยทำความสะอาดบ้านเป็นตัวอย่าง แนะนำและส่งเสริมให้ทำการปลูกพืชผักสวนครัวด้วยการแจกเมล็ดพันธุ์ผัก บัวรดน้ำ จอบ และคราด อีกทั้งมอบป้ายไวนิลชื่อ “บ้านรักษ์สิ่งแวดล้อม” ให้เป็นตัวอย่างของบ้านที่ใส่ใจในด้านรักษาความสะอาด

   โครงการธนาคารขยะป็นการเปิดโอกาสให้กับผู้หนีภัยทั้งเด็กและผู้ใหญ่ที่มีความสนใจและมีเวลามาเข้าร่วมกิจกรรมเสริมสร้างความรู้พื้นฐานของการคัดแยกขยะและสามารถนำขยะที่ถูกคัดแยกมาจำหน่ายสร้างรายได้ให้กับตัวเองและครอบครัว และเป็นการลดจำนวนขยะในชุมชนอีกด้วย