โคเออร์ดำเนินโครงการเตรียมความพร้อมให้แก่ผู้หนีภัยฯ เพื่อการกลับสู่มาตุภูมิอย่างยั่งยืน

   ในห้วงเดือนพฤศจิกายนและธันวาคม 2563 โคเออร์แม่สะเรียงและกาญจนบุรี ได้ดำเนินโครงการเตรียมความพร้อมให้แก่ผู้หนีภัยการสู้รบจากเมียนมาเพื่อการกลับสู่มาตุภูมิอย่างยั่งยืนด้วยการจัดอบรมหลักสูตรเกษตรอินทรีย์ การแปรรูปและถนอมอาหารได้แก่ การทำกุนเชียง แหนมเห็ด ไข่เค็ม รวมถึงการนำวัตถุดิบอื่น ๆในท้องถิ่นมาแปรรูปเพิ่มเติม และการผลิตสบู่เหลวล้างมือเพื่อส่งเสริมสุขอนามัยในช่วงการระบาดของโควิด-19

   โคเออร์กาญจนบุรีจัดการอบรมนี้ ที่พื้นที่พักพิงชั่วคราว ฯ บ้านต้นยาง อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ในวันที่ 12, 13 และ 20 พฤศจิกายน 2563 โดยมีจำนวนผู้เข้าอบรมทั้งสิ้น 40 คน เป็นชายจำนวน 24 คน หญิงจำนวน 26 คน และที่พื้นที่พักพิงชั่วคราว ฯ บ้านถ้ำหิน อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี ในวันที่ 16 – 17 พฤศจิกายน 2563 มีผู้เข้าอบรม จำนวน 75 คน เป็นหญิงจำนวน 64 คน และชายจำนวน 11 คน

   โคเออร์แม่สะเรียงจัดการอบรมขึ้นในวันที่ 10 พฤศจิกายน และวันที่ 14-15 ธันวาคม 2563 ที่บ้านแม่ลามาหลวง มีผู้หนีภัยฯ เข้ารับการอบรมจำนวน 45 คน เป็นหญิง จำนวน 32 คน ชาย จำนวน 13 คน ส่วนที่บ้านแม่ละอูนมีผู้เข้ารับการอบรมจำนวน 65 คน เป็นหญิงจำนวน 38 คน ชาย จำนวน 27 คน

   การอบรมความรู้เรื่องการผลิตสบู่เหลวล้างมือ เน้นให้ความรู้ภาคทฤษฎีโดยใช้ POWER POINT เป็นสื่อการอบรมเพื่อความเข้าใจ จากนั้นผู้เข้าร่วมอบรมได้ลงมือปฏิบัติ ผลิตสบู่เหลวล้างมือจนเสร็จ นับจำนวนและจัดเตรียมเพื่อนำไปแจกจ่ายให้กับสมาชิกในชุมชน โดยพื้นที่พักพิงชั่วคราวฯ บ้านแม่ลามาหลวงผลิตสบู่เหลวได้ 3,782 ขวด แจกจ่ายให้กับ 1,672 ครัวเรือน ส่วนแม่ละอูนผลิตได้ 3,650 ขวด ซึ่งได้แจกจ่ายให้กับ 1,440 ครัวเรือน ครัวเรือนละ 2 ขวด ส่วนที่เหลือแจกจ่ายให้กับหน่วยงานต่าง ๆ โรงเรียน เพื่อป้องกันโควิด-19

การอบรมความรู้ที่พื้นที่พักพิงชั่วคราวฯ บ้านต้นยาง

   กิจกรรมการอบรมเกษตรอินทรีย์ที่บ้านต้นยางและบ้านถ้ำหิน โดยโคเออร์กาญจนบุรี หัวข้อการอบรม ได้แก่ หลักการของเกษตรอินทรีย์ การปลูกพืชผักสวนครัวในภาชนะ และวัสดุเหลือใช้ การเตรียมดิน/วัสดุปลูก และการผลิตน้ำหมักชีวภาพ การป้องกันและกำจัดศัตรูพืชตามแนวทางเกษตรอินทรีย์ เป็นต้น

อบรมความรู้เรื่องโควิด-19

อบรมการแปรรูปและถนอมอาหาร - การทำกุนเชียง

อบรมการแปรรูปและถนอมอาหาร - การทำแหนมเห็ด

การแปรรูปและถนอมอาหาร - การทำไข่เค็ม

อบรมการผลิตสบู่เหลว และแจกจ่ายให้ครอบครัวที่ขาดแคลน

การอบรมที่พื้นที่พักพิงชั่วคราวฯ บ้านถ้ำหิน

จำนวนผู้เข้าอบรม จำนวน 75 คน เป็นหญิง จำนวน 64 คน และ ชาย จำนวน 11 คน

อบรมหลักการเกษตรอินทรีย์

อบรมการทำกุนเชียง

แหนมเห็ด

การจัดการอบรม และการผลิตสบู่เหลวเพื่อแจกจ่ายครัวเรือนที่ขาดแคลน

การอบรมที่บ้านแม่ลามาหลวงและบ้านแม่ละอูนในเดือนธันวาคม 2563