โคเอออร์แม่สะเรียงและแม่สอดสนับสนุนกิจกรรมจิตอาสารักษ์ชุมชนสะอาด

   โคเออร์แม่สะเรียง สนับสนุนกิจกรรมเยาวชนจิตอาสาสร้างชุมชนรักษ์สะอาด เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2563 ในพื้นที่พักพิงชั่วคราวฯ บ้านแม่ละอูน โดยมีเยาวชนเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 100 คน เป็นเยาวชนหญิงจำนวน 49 คน เยาวชนชายจำนวน 51 คน และที่บ้านแม่ลามาหลวง มีเยาวชนเข้าร่วมจำนวน 111 คน เป็นหญิง 64 คน และ ชายจำนวน 47 คน

   โครงการนี้มีวัตถุประสงค์ให้เด็กและเยาวชนได้ใช้เวลาว่างในช่วงปิดภาคเรียนให้เกิดประโยชน์ด้วยการเรียนรู้เรื่องขยะ ว่าขยะแต่ละประเภทใช้เวลาในการย่อยสลายนาน หากไม่กำจัดขยะอย่างถูกต้อง จะทำให้คนในชุมชนเกิดโรค ดังนั้น เยาวชนจิตอาสาจึงเป็นส่วนสำคัญในการสร้างความตระหนักรู้ในเรื่องการรักษาความสะอาดให้กับคนในชุมชนด้วยการเป็นตัวอย่างในการปฏิบัติการเก็บขยะด้วยตนเอง

   จากนั้น เจ้าหน้าที่ได้แจกถุงมือ และอุปกรณ์สำหรับเก็บขยะให้กับเด็ก ๆ พากันออกไปเก็บขยะในชุมชน เมื่อเด็กออกไปเก็บขยะในชุมชนพบว่ามีผู้ใหญ่บางคนที่เข้ามาช่วยเด็ก กับมีเด็กบางคนแม้ว่าจะไม่ได้เข้าร่วมกิจกรรมในตอนแรกแต่เมื่อเห็นว่าเพื่อนกำลังเก็บขยะพวกเขาก็มาช่วยกันเก็บด้วย

   จากการสอบถามพบว่า เด็กและเยาวชนที่เข้าร่วมกิจกรรมรู้สึกภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการทำให้ชุมชนของตนเองสะอาดน่าอยู่มากยิ่งขึ้น เด็ก ๆ มีความรู้เกี่ยวกับขยะมากยิ่งขึ้น จากที่ผ่านมา ไม่เคยเข้าใจว่าขยะอาจจะส่งผลต่อสุขภาพของคนในชุมชนได้มากเท่านี้ อีกทั้งรู้สึกดีใจที่ได้รู้จักกับเพื่อนใหม่ ๆ และบำเพ็ญกิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์ร่วมกัน

   ต่อมาในวันที่ 30 ตุลาคม 2563 โคเออร์แม่สอดจัดกิจกรรมจิตอาสาทำความสะอาดร่องน้ำในหมู่บ้านไทย โดยเริ่มที่บริเวณพื้นที่พักพิงชั่วคราวฯ บ้านแม่หละ ไปจนถึงหมู่บ้านแม่หละไทย โดยมีจิตอาสาแม่หละจำนวน 250 คน เป็นหญิง 143 คน และ ชาย 107 คนร่วมกันปฏิบัติงาน โดยเจ้าหน้าที่โคเออร์แม่สอดได้สร้างความเข้าใจและปลุกจิตสำนึกให้ผู้หนีภัยฯ ในพื้นที่พักพิงชั่วคราวฯ บ้านแม่หละ ได้เกิดความตระหนักในเรื่องการทิ้งขยะให้เป็นที่ ให้เรียนรู้และเข้าใจและสามารถคัดแยกขยะได้ สามารถนำความรู้ความเข้าใจไปใช้ในชีวิตประจำวันและถ่ายถอดความรู้ให้แก่ครอบครัว ตลอดจนถึงคนในชุมชนได้

   ผลของกิจกรรมเก็บขยะและทำความสะอาดร่องน้ำนี้คือ เกิดความร่วมแรงร่วมใจของจิตอาสาผู้หนีภัยในการเก็บขยะและทำความสะอาดลำน้ำที่ไหลผ่านชุมชน เมื่อทำให้ร่องน้ำสะอาดปลอดขยะแล้ว คนในชุมชนผู้หนีภัยและหมู่บ้านไทยย่อมจะปลอดโรคอันอาจเกิดจากขยะ ทั้งส่งผลให้สภาพแวดล้อมน่าอยู่อาศัยและปลอดภัยอีกด้วย

กิจกรรมเยาวชนจิตอาสาสร้างชุมชนรักษ์สะอาด ที่พื้นที่พักพิงชั่วคราวฯ บ้านแม่ละอูน และ บ้านแม่ลามาหลวง อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน

จิตอาสาทำความสะอาดร่องน้ำจากพื้นที่พักพิงชั่วคราวฯบ้านแม่หละไปถึงหมู่บ้านไทย