โคเออร์แม่สอดจัดกิจกรรมค่ายคำสอนสำหรับกลุ่มเยาวชนและสัตบุรุษวัดครอบครัวศักดิ์สิทธิ์ในแม่หละ

   โคเออร์แม่สอดจัดกิจกรรมค่ายคำสอนประจำปี ขึ้นที่วัดครอบครัวศิกดิ์สิทธิ์ในพื้นที่พักพิงชั่วคราวฯ บ้านแม่หละ อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก วันที่ 9 -10 ตุลาคม 2563 โดยมีเยาวชน และครูคำสอน ตลอดจนผู้ปกครองเข้าร่วมกิจกรรมด้วย เป็นจำนวนทั้งสิ้น 200 คน เป็นหญิง 108 คน และ ชาย 92 คน

   โครงการนี้มุ่งส่งเสริมพัฒนาการเด็กและเยาวชนให้เรียนรู้การใช้ชีวิตร่วมกันเป็นกลุ่ม เป็นครอบครัว โดยมีบาทหลวง ภราดา ภคินี ครูคำสอน ผู้ปกครอง และเพื่อนๆ มาร่วมสนับสนุนกิจกรรมเรียนรู้หลักคำสอนตามพระวรสาร เพื่อให้ตระหนักถึงคุณค่า และความหมายของคำสอนของพระศาสนจักรคาทอลิก รวมถึงเรียนรู้เรื่องพิธีกรรมทางศาสนา บทภาวนา บทเพลงในพิธี ฯลฯ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมได้รับความรู้ ความเข้าใจ เกิดการพัฒนาจิตใจ และเพิ่มพูนศรัทธาในหลักคำสอนซึ่งเป็นแนวทางการดำเนินชีวิตเป็นคริสตชนที่ดี

   ทั้งนี้ โครงการคาดหวังว่า เด็กและเยาวชนตลอดจนสัตบุรุษที่เข้าร่วมกิจกรรมจะสามารถนำความรู้ที่ได้จากการเข้าค่ายครั้งนี้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจำวันต่อไป