โคเออร์จัดหลักสูตรฝึกอบรมผู้ปฏิบัติงานเป็นผู้ช่วยนักสังคมสงเคราะห์เพื่อการคุ้มครองเด็กให้กับบุคลากรภาคชุมชน

   ตลอดเดือนตุลาคม 2563 โคเออร์แม่สะเรียง แม่สอดและกาญจนบุรีจัดหลักสูตรฝึกอบรมผู้ปฏิบัติงานเป็นผู้ช่วยนักสังคมสงเคราะห์เพื่อการคุ้มครองเด็กในพื้นที่พักพิงชั่วคราวผู้หนีภัยการสู้รบ โดยพัฒนาหลักสูตรที่เป็นมาตรฐาน ซึ่งเนื้อหาที่ใช้ในการอบรมได้แก่

-ภาพรวมของงานสังคมสงเคราะห์ ซึ่งเป็นเรื่องที่ผู้เข้ารับการอบรมจะต้องเรียนรู้ให้เกิดความเข้าใจเป็นอย่างยิ่งเพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติงาน ได้อย่างรวดเร็ว และชัดเจน

-พื้นฐานของผู้ช่วยนักสังคมสงเคราะห์ เพื่อที่จะให้ผู้เข้าร่วมรับการอบรม เข้าใจบทบาทหน้าที่ของตนเองและนำมาเป็นพื้นฐานในการพัฒนาการทำงานให้ดีขึ้น

-การทำงานกับเด็กและครอบครัว เป็นรูปแบบแนวทางที่สำคัญที่จะต้องเรียนรู้ไว้สำหรับนำไปประยุกต์ใช้

-กระบวนการปฏิบัติงานของนักสังคมสงเคราะห์ เป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งที่จะช่วยให้ผู้เข้าร่วมรับการอบรม สามารถดำเนินการให้ความช่วยเหลือเคส อย่างมีระบบตามที่คาดหวังไว้และรวดเร็วตามความต้องการ ส่วนรูปแบบในการอบรมนั้น มีการทำแบบทดสอบก่อน-และหลังการอบรมเพื่อทดสอบความเข้าใจ มีการอธิบายเนื้อหาภาคทฤษฎีพร้อมกับนำเสนอภาพ Power Point มีการแบ่งกลุ่มอภิปรายและรายงานผลของแต่ละกลุ่ม ตลอดจนมีการถาม-ตอบ ระหว่างการอบรม

   โคเออร์แม่สะเรียงจัดการอบรมหลักสูตรผู้ช่วยนักสังคมสงเคราะห์ให้กับบุคลากรภาคชุมชนในวันที่ 6-8 และ 19-22 ตุลาคม 2563 ที่พื้นที่พักพิงชั่วคราว ฯ บ้านแม่ลามาหลวง มีผู้เข้ารับการอบรมจำนวน 19 คนเป็นหญิงจำนวน 12 คน ชายจำนวน 7 คน และที่พื้นที่พักพิงชั่วคราว ฯ บ้านแม่ละอูน อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน มีผู้เข้ารับการอบรมจำนวน 16 คน เป็นหญิงจำนวน 8 คน และชายจำนวน 8 คน

   โคเออร์แม่สอดจัดการอบรมหลักสูตรผู้ช่วยนักสังคมสงเคราะห์ให้กับบุคลากรภาคชุมชนของพื้นที่พักพิงชั่วคราวบ้านอุ้มเปี้ยม อำเภอพบพระ จังหวัดตาก ในวันที่ 15-16 ตุลาคม 2563 มีผู้เข้าร่วมเป็นผู้หญิงทั้งหมดจำนวน 18 คน และที่พื้นที่พักพิงชั่วคราวฯ บ้านนุโพ อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก ในวันที่ 28-29 ตุลาคม 2563 มีผู้เข้าร่วมจำนวน 16 คน เป็นหญิงจำนวน 13 คน และ ชายจำนวน 3 คน

   หลักสูตรฝึกอบรมผู้ปฏิบัติงานผู้ช่วยนักสังคมสงเคราะห์เพื่อการคุ้มครองเด็ก ที่พื้นที่พักพิงชั่วคราว ฯ บ้านถ้ำหิน อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี จัดขึ้นเมื่อวันที่ 14-16 ตุลาคม 2563 โดยโคเออร์กาญจนบุรี มีบุคลากรภาคชุมชนเข้ารับการอบรมจำนวน 8 คน โดยเป็นหญิงจำนวน 7 คน และชายจำนวน 1 คน