โคเออร์แม่สะเรียงและแม่สอดจัดกิจกรรมเพื่อการพัฒนาทักษะภาษาและศิลปะให้เด็ก

   ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เป็นบริการส่งเสริมการศึกษาและพัฒนาการเด็กนอกห้องเรียนให้เด็กทุกระดับอายุมีการเจริญเติบโตทั้งทางกายและจิตใจอย่างสมวัย เพื่อให้เติบใหญ่เป็นสมาชิกที่ดีของชุมชน

   ในปีนี้โคเออร์ยังคงสนับสนุนกิจกรรมในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในพื้นที่พักพิงชั่วคราวฯ ทั้ง 9 แห่งด้วยการจัดหาอุปกรณ์เรียนรู้และเครื่องเล่นเครื่องกีฬาที่เพียงพอและเหมาะสมต่อการให้บริการเด็ก ๆ เพื่อส่งเสริมโอกาสเรียนรู้ตามความชอบและความถนัด มีพี่เลี้ยงให้คำแนะนำ ให้ความรู้พื้นฐานแก่เด็ก

   ในเดือนมกราคมที่ผ่านมา มีเด็กประมาณ 4,300 คน เข้ามาร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ได้แก่ การสอนภาษา การสะกดคำศัพท์ การฝึกวาดภาพระบายสี เป็นต้น กิจกรรมต่าง ๆ เหล่านี้ ทำใเด็กมีอิสระในการใช้ความคิดสร้างสรรค์ กล้าคิดกล้าแสดงออก มีจินตนาการ

กิจกรรมเรียนรู้คำศัพท์และฝึกวาดภาพ พื้นที่พักพิงชั่วคราวฯ บ้านแม่ลามาหลวง และบ้านอุ้มเปี้ยม

กิจกรรมส่งเสริมการแบ่งปันเครื่องเล่นของเด็กๆที่บ้านแม่หละ

เด็กๆที่บ้านอุ้มเปี้ยมกำลังชั่งน้ำหนักและวัดส่วนสูงเพื่อดูความเจริญเติบโต เด็กอีกส่วนหนึ่งกำลังฟังนิทานสร้างจินตนาการ