โคเออร์แม่ฮ่องสอนและแม่สอดอบรมการป้องกันภัยพิบัติ

   โคเออร์แม่ฮ่องสอนจัดการอบรมหลักสูตรการอบรมวิทยากรป้องกันภัยพิบัติ ได้แก่หลักสูตร การปฐมพยาบาลในภาวะฉุกเฉิน หลักสูตรการใช้เชือกกู้ภัย ฝึกการใช้เชือก และเงื่อนเชือก การป้องกันและระงับอัคคีภัย เทคนิคการดับเพลิง การจัดทำแผนที่ชุมชน การจัดตั้งคณะกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชุมชน การจำลองสถานการณ์สาธารณภัย (ซ้อมแผน) โดยมีวิทยากรจากทีมป้องกันภัยเทศบาลเมืองและเทศบาลขุนยวม และหน่วยโรงพยาบาลศรีสังวาลย์มาร่วมให้การอรม

   การอบรมจัดขึ้นที่พื้นที่พักพิงชั่วคราวฯบ้านแม่สุริน อำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน ในวันที่ 22 ตุลาคม 2563 มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 30 คน เป็นชายจำนวน 24 คน และหญิงจำนวน 6 คน และต่อมาจัดขึ้นที่พื้นที่พักพิงชั่วคราวฯ บ้านใหม่ในสอย อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน ในวันที่ 29 ตุลาคม 2563 มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 41 คน เป็นชายจำนวน 32 คน และหญิงจำนวน 9 คน

   การจัดกิจกรรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อจัดตั้งทีมป้องกันภัยของพื้นที่พักพิงชั่วคราวฯ แต่ละแห่ง เพื่อเป็นชุดทำงานในการป้องกันภัยพิบัติต่าง ๆ อีกทั้งเพื่อให้ทีมป้องกันภัยนี้เป็นวิทยากรสอนทีมชุดต่อไปอีก 200 คนเพื่อเป็นอาสาสมัครในการป้องกันภัยพิบัติในชุมชน และเพื่อให้นำทักษะการดำเนินงานไปใช้เมื่อกลับสู่มาตุภูมิ

   ในเดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม 2563 โคเออร์แม่สอดได้จัดการอบรมความรู้เรื่องการป้องกันภัยพิบัติขึ้น โดยเมื่อวันที่ 4-7 พฤศจิกายน 2563 ที่พื้นที่พักพิงชั่วคราวฯ บ้านแม่หละ อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก เป็นเนื้อหาวิชาเรื่อง การปฐมพยาบาลเบื้องต้น และการเคลื่อนย้ายผู้ประสบภัยในภาวะฉุกเฉิน การช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน เทคนิคการใช้อุปกรณ์ดับเพลิงขั้นต้น และการป้องกันตนเองให้ห่างไกลจากโรคโควิด-19ให้กับผู้หนีภัยฯ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นเยาวชนจำนวน 218 คน โดยจำนวนนี้เป็นหญิง 181 คน และชาย 37 คน

   ต่อมาในวันที่ วันที่ 11 และ 21 ธันวาคม 2563 เป็นการจัดการอบรมความรู้เกี่ยวกับเรื่องภัยพิบัติ โดยเน้นที่เรื่องการป้องกันอัคคีภัย ขึ้นที่พื้นที่พักพิงชั่วคราว ฯ บ้านอุ้มเปี้ยม อำเภอพบพระ จังหวัดตาก โดยมีเยาวชนจำนวน 140 คน เข้าร่วมการอบรม ประกอบด้วย เยาวชนหญิงจำนวน 95 คน และ ชายจำนวน 45 คน

โคเออร์แม่ฮ่องสอนจัดกิจกรรมอบรมวิทยากรป้องกันภัยพิบัติที่พื้นที่พักพิงชั่วคราวฯ
บ้านแม่สุริน อำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน ในวันที่ 22 ตุลาคม 2563

โคเออร์แม่ฮ่องสอนจัดกิจกรรมอบรมวิทยากรป้องกันภัยพิบัติที่พื้นที่พักพิงชั่วคราวฯ
บ้านใหม่ในสอย อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2563

โคเออร์แม่สอดจัดการอบรมเยาวชนป้องกันภัยพิบัติขึ้นที่พื้นที่พักพิงชั่วคราวฯ บ้านแม่หละ
อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก เมื่อวันที่เมื่อวันที่ 4-7 พฤศจิกายน 2563

โคเออร์แม่สอดจัดการอบรมความรู้เกี่ยวกับเรื่องภัยพิบัติ โดยเน้นเรื่องการป้องกันอัคคีภัย ขึ้นที่พื้นที่พักพิงชั่วคราวฯ
บ้านอุ้มเปี้ยม อำเภอพบพระ จังหวัดตาก เมื่อวันที่ 11 และ 21 ธันวาคม 2563