โคเออร์แม่สะเรียงจัดการอบรมเยาวชนสู่วิถีชีวิตใหม่ในสถานการณ์โควิด-19

   จากสถานการณ์โรคระบาดไวรัสโคโรน่า โควิด-19 แพร่ไปทั่วโลก จึงเกิดการใช้มาตรการป้องกันแม้แต่ในพื้นที่พักพิงชั่วคราวฯ ทุกแห่ง และเพื่อให้เยาวชนซึ่งเป็นอนาคตของชุมชนได้มีส่วนในการรับมือกับสถานการณ์ โคเออร์แม่สะเรียง จึงได้จัดกิจกรรมอบรมความรู้ความเข้าใจ ด้วยการระดมความคิดเห็นของเยาวชนในเรื่องวิถีชีวิตที่ต้องปรับตัวและรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสู่วิถีชีวิตใหม่ เป็นการให้เยาวชนบอกเล่าวิถีชีวิตใหม่ที่ต้องปฏิบัติตัว เมื่ออยู่ที่บ้าน เมื่ออยู่ที่โรงเรียน และเมื่อไปในสถานที่สาธารณะ โดยมีการวาดรูปประกอบการบอกเล่าการใช้ชีวิตในชุมชนที่เปลี่ยนไป เช่น ต้องสวมหน้ากากเมื่อออกจากบ้าน ห้ามรวมกลุ่มกัน นั่งยืนห่างกัน ล้างมือบ่อยๆ มีการปิดโรงเรียน งดกิจกรรม ฯลฯ ซึ่งเป็นผลกระทบด้านการดูแลสุขภาพ การศึกษา อาชีพ วิถีชีวิตความเป็นอยู่ วัฒนธรรมประเพณี เป็นต้น

   จากนั้นเป็นกิจกรรม “สิ่งที่หนูอยากบอก...?” วิทยากรให้เด็ก ๆ ระดมความคิดต่อไปว่า 1) จะมีการรับมือและอยู่กับผลกระทบดังกล่าวได้อย่างไร 2) วิกฤติครั้งนี้ ทำให้ชุมชนมีการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตใหม่หรือไม่อย่างไร และ 3) เด็ก ๆ ต้องการเห็นบทบาทของผู้ใหญ่หรือผู้นำในด้านใดต่อสถานการณ์วิกฤตินี้

   ซึ่งผลการระดมสมอง ได้คำตอบว่า เด็กและเยาวชน ต้องการเห็นชุมชนสะอาดและปลอดโรคติดต่อ ต้องการให้ผู้ใหญ่ให้ความรู้เรื่องการดูแลสุขอนามัย ต้องการให้ผู้นำบริหารจัดการชุมชนให้ดีและให้มีการบริโภคที่ดีขึ้น ซึ่งสรุปได้ว่ามาตรการป้องกันวิกฤติครั้งนี้ ทำให้เด็กและเยาวชนเริ่มมีความใส่ใจเรื่องสุขภาพอนามัยของตัวเอง ความสะอาดของชุมชน และอยากให้ผู้ใหญ่สนใจเรื่องสิทธิ์ของเด็กในการได้รับการดูแลเอาใจใส่ที่ดี