โคเออร์แม่สะเรียงจัดการอบรมโครงการเด็กรุ่นใหม่เรียนรู้เรื่องสิทธิ์และหน้าที่ของเด็กในพื้นที่พักพิงชั่วคราวฯ

   ในวันที่ 12 กันยายน 2563 โคเออร์แม่สะเรียง และผู้นำชุมชนจัดการอบรมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎระเบียบต่าง ๆ ของพื้นที่พักพิงชั่วคราวฯ ตลอดจนกิจกรรมและบริการด้านต่าง ๆ สำหรับเด็กและเยาวชน เพื่อให้สามารถดำเนินชีวิตอย่างถูกต้องเหมาะสมตามหน้าที่ของเด็ก ตลอดจนเข้าถึงบริการของหน่วยงานต่าง ๆ ที่มีในชุมชน เพื่อให้อยู่ร่วมกันในชุมชนได้อย่างกลมกลืนสอดคล้องกับอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก

   ในส่วนของ โคเออร์ ได้แนะนำให้รู้จักบุคลากร ทั้งเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครซึ่งปฏิบัติงานด้านอบรมความรู้ความเข้าใจด้านการปกป้องคุ้มครองเด็ก เพื่อให้เด็กรู้เท่าทันภัยที่อาจเกิดขึ้น รู้จักดุแลตัวเอง เอาตัวรอดได้ อีกทั้งรู้จักการแจ้งเหตุต่อผู้ใหญ่หากพบเห็นการล่วงละเมิด ตลอดจนดำเนินกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการของเด็กและเยาวชนในพื้นที่พักพิงชั่วคราวฯ บ้านแม่ลามาหลวงและแม่ละอูน อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน

   นอกจากโคเออร์แล้ว เด็ก ๆ ยังได้เรียนรู้ว่ามีอีกหลายองค์กรที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับเด็ก ที่เด็กจะสามารถเข้าไปร่วมกิจกรรมตามสิทธิประโยชน์จากหน่วยงานเหล่านั้นได้เช่นกัน

   การอบรมครั้งนี้จัดขึ้นที่พื้นที่พักพิงชั่วคราวฯ บ้านแม่ละอูน มีผู้ข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 195 คน เป็นเด็กหญิงจำนวน 129 คน เด็กชายจำนวน 66 คน และจัดขึ้นที่พื้นที่พักพิงชั่วคราวฯ บ้านแม่ลามาหลวง มีผู้เข้ารับการอบรมจำนวน 220 คน เป็นเด็กหญิงจำนวน 121 คน และเด็กชายจำนวน 99 คน