โคเออร์แม่ฮ่องสอนอบรมความรู้ความเข้าใจเพื่อการมีส่วนร่วมในการคุ้มครองเด็กให้กับเยาวชนในพื้นที่พักพิงชั่วคราวฯ

   โคเออร์แม่ฮ่องสอนจัดการอบรมความรู้เพื่อการมีส่วนร่วมในการคุ้มครองเด็กและกระบวนการส่งเด็กเข้าสู่ระบบการคุ้มครองให้กับเยาวชนในพื้นที่พักพิงชั่วคราวฯบ้านใหม่ในสอย อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน โดยจัดขึ้นในวันที่ 18 วันที่ 19 และวันที่ 26 กันยายน 2563 มีเยาวชนเข้ารับการอบรม จำนวน 69 คน เป็นหญิงจำนวน 47 คน ชายจำนวน 22 คน และจัดขึ้นที่พื้นที่พักพิงชั่วคราวฯ บ้านแม่สุริน อำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน ในวันที่ 11 และ 19 กันยายน 2563 มีเยาวชนเข้ารับการอบรมจำนวน 32 คน เป็นหญิงจำนวน 23 คนและชายจำนวน 9 คน

   การอบรมครั้งนี้ มีการให้เยาวชนทำการทดสอบความรู้ก่อนและหลังการอบรม ด้วยการตอบแบบสอบถาม ซึ่งมีคำถามเกี่ยวกับ คำจำกัดความของเด็ก ความหมายของการคุ้มครองเด็ก ใครบ้างที่มีหน้าที่คุ้มครองเด็ก สถานการณ์ใดที่มีความเสี่ยงที่เด็กจะได้รับอันตราย เพราะเหตุใด เยาวชนมีหน้าที่อย่างไร เมื่อพบเห็นเด็กที่อยู่ในสถานการณ์เสี่ยง

   จากนั้นเป็นกิจรรมการสำรวจทัศนคติและการรับรู้ต่อสถานการณ์ปัญหาของชุมชนที่เกี่ยวกับเด็ก เช่น ความยากจน การทะเลาะวิวาท การใช้แรงงานเด็ก เป็นต้น และสุดท้ายคือ การเรียนรู้วิธีแจ้งเหตุหากประสบเหตุการณ์ละเมิดหรือทำร้ายเด็ก จะต้องแจ้งเหตุต่อผู้นำชุมชนหรือหน่วยงานที่สามารถให้ความช่วยเหลือแก่เด็กต่อไป