โคเออร์จัดงานวันสันติภาพสากลในพื้นที่พักพิงชั่วคราวผู้หนีภัยจากการสู้รบ

   วันสันติภาพสากลก่อตั้งขึ้นโดยองค์การสหประชาชาติในปี พ.ศ. 2524 เพื่ออุทิศให้กับสันติภาพ และต่อมาในปี พ.ศ. 2544 ได้กำหนดให้เป็นวันแห่งการไม่ใช้ความรุนแรงและการหยุดรบชั่วคราว ทั้งนี้ ได้กำหนดให้วันที่ 21 กันยายน ของทุกปี เป็นวันสันติภาพสากล

   ในเดือนมีนาคมปีนี้ องค์การสหประชาชาติ ได้เรียกร้องให้ทุกฝ่ายหันมาต่อสู้เอาชนะโรคไวรัสโควิด19 ซึ่งกำลังระบาดไปทั่วโลก โดยขอให้เกิดความสมานฉันท์และความร่วมมือเหนือพรมแดน ภาคส่วนต่างๆ และ ผู้คนทุกวัย เพื่อเอาชนะโรคระบาดที่เป็นภัยร้ายแรงที่สุดของวงการสาธารณสุขในยุคปัจจุบัน

   องค์การสหประชาชาติยังได้ตั้งหัวข้อในการเฉลิมฉลองวันสันติภาพของแต่ละปี โดยในวันที่ 21 กันยายน 2563 มีหัวข้อว่า “สร้างสันติสุขไปด้วยกัน” เป็นการส่งความปรารถนาดี ความเมตตากรุณา และความหวังว่าทุกฝ่ายจะร่วมสร้างสันติสุขไปด้วยกัน

   โดเออร์จัดกิจกรรมวันสันติภาพสากลที่พื้นที่พักพิงชั่วคราวฯ บ้านแม่หละ อำเภอท่าสองยาง เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2563 มีผู้เข้าร่วมงานจำนวน 89 คน เป็นหญิงจำนวน 69 คน และชายจำนวน 20 คน และที่พื้นที่พักพิงชั่วคราวฯบ้านอุ้มเปี้ยม อำเภอพบพระ จังหวัดตาก ในวันที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2563 มีผู้เข้าร่วมทั้งหมดจำนวน 50 คน โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมให้ทุกกลุ่มอายุได้ตระหนักถึงความสำคัญของสันติภาพและการไม่ใช้ความรุนแรงโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ต่อเด็กและวัยรุ่น เคารพต่อชีวิตและศักดิ์ศรีของแต่ละบุคคล ตลอดจนรู้รักสามัคคี กิจกรรมในงานได้แก่ การกล่าวโอวาทโดยผู้นำชุมชนและผู้นำศาสนา พิธีจุดเทียน การขับร้องเพลงประสานเสียง การอ่านกลอนสันติภาพ การแสดงจากกลุ่มกรรมการสันติภาพ เป็นต้น

ฉลองวันสันติภาพสากลที่พื้นที่พักพิงชั่วคราวฯ บ้านแม่หละ

ฉลองวันสันติภาพสากลที่พื้นที่พักพิงชั่วคราวฯ บ้านอุ้มเปี้ยม

   โคเออร์แม่ฮ่องสอน จัดกิจกรรมงานวันสันติภาพสากลในวันที่ 21 กันยายน 2563 ณ พื้นที่พักพิงชั่วคราวฯ บ้านใหม่ในสอย อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน โดยมีกิจกรรมบนเวที อาทิ การกล่าวเปิดงาน ชี้แจงความเป็นมาและวัตถุประสงค์ของวันสันติภาพสากล การแสดงของเด็กอนุบาล และการขับร้องเพลงของเด็ก การมอบรางวัลให้กับเด็กอายุระหว่าง 5-11 ปีที่ชนะการประกวดวาดภาพระบายสี การถาม-ตอบเกี่ยวกับเรื่องของสันติภาพและกิจกรรมส่งเสริมสันติภาพในชุมชนโดยกรรมการสันติภาพซึ่งโคเออร์ให้การสนับสนุน เป็นต้น

   โคเออร์แม่สะเรียง ได้จัดกิจกรรมวันสันติภาพสากลขึ้นที่พื้นที่พักพิงชั่วคราวฯ บ้านแม่ลามาหลวงและบ้านแม่ละอูน อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2563 โดยมีกิจกรรมเฉลิมฉลองหลากหลายรายการ ได้แก่ การกล่าวให้โอวาท การประกวดร้องเพลง การพูดโต้วาที เป็นต้น มีผู้หนีภัยทั้งเด็กนักเรียน เยาวชน และผู้ใหญ่ที่มาร่วมงานครั้งนี้กว่าหนึ่งร้อยคน

   เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2563 โคเออร์กาญจนบุรีได้มีการจัดงานวันสันติภาพสากล ให้กับผู้หนีภัยในพื้นที่พักพิงชั่วคราวฯ บ้านถ้ำหิน จังหวัดราชบุรี มีผู้ให้ความสนใจร่วมงานเป็นจำนวนราว 350 คน ต่อมาในวันที่ 25 กันยายน 2563 ที่พื้นที่พักพิงชั่วคราวฯ บ้านต้นยาง จังหวัดกาญจนบุรีได้มีการจัดงานวันสันติภาพสากล มีผู้สนใจเข้าร่วมงานประมาณ 250 คน