โคเออร์ดำเนินโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติในเดือนกรกฎาคมและสิงหาคม

   โคเออร์แม่สอดร่วมกิจกรรมในโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2563 ณ พื้นที่พักพิงชั่วคราวฯ บ้านนุโพ อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมถวายพระพรและกิจกรรมปลูกป่ารวมทั้งสิ้นประมาณ 2,000 คน

   ในวันที่ 15 และ 27 กรกฏาคม 2563 โคเออร์แม่สอดได้จัดทำโครงการปลูกต้นไม้เพื่อฟื้นฟูพื้นที่สีเขียวในชุมชน ที่พื้นที่ป่าห้วยนกกก ของพื้นที่พักพิงชั่วคราวฯ บ้านแม่หละ อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมประมาณ 500 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการเพิ่มพื้นที่ป่าให้กับชุมชน ด้วยการสร้างจิตสำนึกให้ผู้ร่วมกิจกรรมและชุมชน เห็นถึงความสำคัญของการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ด้วยการไม่ตัดไม้ทำลายป่า และทำการปลูกป่าเพิ่มเมื่อมีโอกาส เป็นการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมที่อาศัยอยู่ กิจกรรมนี้ยังเป็นการสร้างสัมพันธภาพที่ดี ระหว่างชุมชนหมู่บ้านไทยและชุมชนผู้หนีภัยฯ ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่พักพิงชั่วคราวฯ อีกด้วย

   ในวันที่ 5 สิงหาคม 2563 โคเออร์แม่สอดได้จัดโครงการจิตอาสาพัฒนาชุมชนภายใต้หัวข้อ “ปลูกต้นไม้ลดภาวะโลกร้อน เพิ่มพื้นที่สีเขียวเพื่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม” มีเยาวชนจิตอาสาเข้าร่วมกิจกรรมจำนวนประมาณ 500 คน เพื่อให้กลุ่มเยาวชนมีส่วนร่วมในการรับผิดชอบดูแลสิ่งแวดล้อม ด้วยการปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวอันเป็นแนวทางหนึ่งในการลดภาวะโลกร้อน เนื่องจากต้นไม้มีคุณสมบัติในการดูดซับก๊าซคาร์บอนได้ออกไซด์ มาเก็บไว้ในดิน และปล่อยก๊าซอ๊อกซิเจนออกสู่บรรยากาศซึ่งทำให้อากาศคลายความร้อนลง และยังให้ร่มเงาแก่มนุษย์และสัตว์อีกด้วย โดยกิจกรรมนี้จัดขึ้นที่ พื้นที่ป่าของพื้นที่พักพิงชั่วคราวฯ บ้านแม่หละ

   ต่อมาในวันที่ 11 สิงหาคม 2563 โคเออร์แม่สอดได้ร่วมกิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติในโอกาสวันแม่ด้วย “โครงการฟื้นฟูป่าเพื่อแม่” ในบริเวณพื้นที่ป่าไม้ บ้านแม่หละ อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก มีเด็กและเยาวชนเข้าร่วมประมาณ 600 คน เป็นกิจกรรมปลูกจิตสำนึกรักษาป่าให้กับเด็กและเยาวชนเพื่อสร้างจิตสำนึก ให้กับกลุ่มเยาวชนและชุมชนผู้หนีภัยในพื้นที่พักพิงชั่วคราวฯ ให้เห็นความสำคัญของการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้

   โคเออร์แม่สะเรียงร่วมกิจกรรม “โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2563 ณ พื้นที่พักพิงชั่วคราวฯบ้านแม่ลามาหลวง และบ้านแม่ละอูน อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยโคเออร์ได้มอบต้นกล้าพันธุ์ไม้จำนวน 1,000 ต้น โดยมีผู้หนีภัยฯ เข้าร่วมกิจกรรมในพื้นที่พักพิงชั่วคราวฯ บ้านแม่ลามาหลวงในวันที่ 12 สิงหาคม จำนวน 293 คน เป็นหญิงจำนวน 154 คน และชายจำนวน 139 คน ส่วนที่บ้านแม่ละอูนจัดกิจกรรมวันที่ 13 สิงหาคม มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 221 คน เป็นหญิงจำนวน 106 คน และชายจำนวน 115 คน

   โคเออร์แม่ฮ่องสอนสนับสนุนพันธุ์ไม้ 800 ต้นในกิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติเพื่อรักษาป่าที่พื้นที่พักพิงชั่วคราวฯ บ้านใหม่ในสอยในวันที่ 28 กรกฎาคม 2563 มีผู้หนีภัยฯ เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 200 คน เป็นหญิงจำนวน 135 คน และ ชายจำนวน 65 คน