โคเออร์แม่สะเรียงจัดการอบรมโครงการ “ช่วยกันปลูกผักในภาชนะ เพื่อลดขยะในอนาคต”

   โคเออร์แม่สะเรียงจัดกิจกรรมส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนในพื้นที่พักพิงชั่วคราวฯ ได้เรียนรู้การปลูกผักในภาชนะใช้แล้วไว้สำหรับบริโภคในครัวเรือน แล้วสามารถต่อยอดเป็นอาชีพเสริมในอนาคต อีกทั้งเป็นการนำสิ่งของเหลือใช้แล้ว มาใช้ให้เกิดประโยชน์ อันเป็นวิธีช่วยในการลดขยะในชุมชน

   โคเออร์ได้อธิบายให้เด็กและเยาวชนเห็นถึงความสำคัญของการลดขยะในชุมชน ให้เข้าใจว่าหากไม่มีการกำจัดขยะอย่างถูกต้องนั้นจะส่งผลกระทบต่อสุขภาพของคนในชุมชน ดังนั้นหากเด็กอยากมีชีวิตที่ถูกสุขลักษณะ จะต้องทำสองสิ่งควบคู่กันไป คือการลดการใช้สิ่งของที่จะกลายเป็นขยะในอนาคต และการนำเอาสิ่งของที่เป็นขยะมาใช้ให้เกิดประโยชน์

   จากนั้น เด็กและเยาวชนได้เรียนรู้กระบวนการเพาะปลูก วิธีการเตรียมดิน และเตรียมอุปกรณ์ รวมถึงวิธีการดูแลรักษา แล้วให้ลงมือทำ โดยใช้อุปกรณ์ที่แต่ละคนนำมาจากบ้าน เมื่อเสร็จกิจกรรมแล้วก็ให้นำผลงานของตัวเองกลับไปดูแลที่บ้านเพื่อศึกษาการเจริญเติบโตของพืชนั้น

   กิจกรรมนี้จัดพร้อมกันในวันที่ 25 กรกฎาคม 2563 ที่พื้นที่พักพิงชั่วคราวฯ บ้านแม่ละอูน มีเด็กและเยาวชนเข้าร่วมจำนวน 118 คน เป็นหญิงจำนวน 77 คน เป็นชายจำนวน 41 คน และที่บ้านแม่ลามาหลวง มีเด็กและเยาวชนเข้าร่วมจำนวน 111 คน เป็นหญิงจำนวน 69 คน และ ชายจำนวน 42 คน