โคเออร์และชมรมอาสาสมัครพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม(วีเสด) จัดงานวันวีเสด ครั้งที่ 6

   เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2563 มูลนิธิโคเออร์ร่วมกับ ชมรมอาสาสมัครพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม (ชมรมวีเสด) ได้จัดงานวันวีเสด ครั้งที่ 6 ขึ้น ณ โรงเรียนอัสสัมชัญ โดย มุขนายก ยอแซฟ พิบูลย์ วิสิฐนนทชัย ประธานโคเออร์ และ ภราดา หลุยส์ วิริยะ ฉันทวโรดม ประธานชมรมวีเสด ร่วมเป็นประธาน พร้อมด้วย ซิสเตอร์ ดร. สมลักษณ์ มธุรสสุวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญศึกษา ซิสเตอร์สุนันทา สถาพรวลัยรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต์ และ ซิสเตอร์ ดร. เยาวลักษณ์ รอดงาม ผู้จัดการโรงเรียน พระหฤทัยนนทบุรี ให้เกียรติร่วมงาน

   ทั้งนี้ การจัดกิจกรรมวันวีเสด มีวัตถุประสงค์ คือ เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติโดยการมอบโล่ดีเด่นและโล่เกียรติคุณ ตลอดจนเกียรติบัตร แก่โรงเรียน ครู และนักเรียนแกนนำในโรงเรียนภาคีเครือข่ายวีเสดในปีที่ผ่านมา ในงานยังมีการแสดงผลงานและการออกร้านจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม ผลิตภัณฑ์รักษ์สิ่งแวดล้อมของชมรมวีเสดในแต่ละโรงเรียน เพื่อระดมทุนใช้ในกิจกรรมค่ายวีเสดเพื่อสังคม นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมบนเวที ได้แก่ การเล่นดนตรี การขับร้องเพลง การแสดงของนักเรียน และเกมส์สนุก ๆ ตลอดงาน

   ในการจัดงานครั้งนี้มี โรงเรียนในเครือข่ายวีเสดเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 11 โรงเรียน คือ โรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต์ พระหฤทัยดอนเมือง พระหฤทัยนนทบุรี พระหฤทัยพัฒนเวศม์ อัสสัมชัญ อัสสัมชัญคอนแวนต์ อัสสัมชัญศึกษา เซนต์คาเบรียล เซนต์เทเรซา (หนองจอก) พระวิสุทธิวงส์ และ นักบุญเปโตร (สามพราน)