โคเออร์แม่สะเรียงจัดการอบรมการป้องกันภัยพิบัติในพื้นที่พักพิงชั่วคราวฯ บ้านแม่ลามาหลวง

   โคเออร์จัดการอบรมขึ้นเพื่อให้ผู้หนีภัยฯ ในพื้นที่พักพิงชั่วคราว ฯ บ้านแม่ลามาหลวง อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอนโดยเฉพาะกลุ่มเยาวชนรุ่นใหม่ ได้เรียนรู้ถึงเรื่องการเกิดภัยพิบัติ และการเตรียมความพร้อมเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดภัยพิบัติ และเพื่อลดการสูญเสียทรัพย์สินหรือชีวิตให้น้อยที่สุด และที่สำคัญคือการการย้ำให้ผู้หนีภัยฯ ทุกคนตระหนักถึงให้ความสำคัญกับการป้องกันภัยต่างๆ เพื่อไม่ให้เกิดขึ้น

   วิธีการอบรมใช้หลักสูตรที่ได้รับการอบรมจากเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยแบ่งระยะเวลาในการอบรมเป็นจำนวน 2 วันคือในวันที่ 15 และ17 กรกฎาคม 2563 มีผู้เข้ารับการอบรมจำนวน 216 คน เป็นชายจำนวน 130 คน และเป็นหญิงจำนวน 86 คน

   เนื้อหาในการบรรยายเป็นเรื่องของภัยพิบัติต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้ในพื้นที่พักพิงชั่วคราวฯ ได้แก่ ภัยแล้ง อัคคีภัย ภัยหนาว ลมพายุ ฝนตกน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลาก ดินโคลนถล่ม เป็นต้น

   หัวข้อต่อมาคือการเตรียมความพร้อมเพื่อให้สามารถรับมือกับภัยพิบัติต่าง ๆ ได้ การเฝ้าระวังสังเกตและการเตือนภัย การเตรียมอุปกรณ์สำหรับการป้องกันภัย เช่น เครื่องดับเพลิง อุปกรณ์ยังชีพ อุปกรณ์ปฐมพยาบาล ตลอดจนการสาธิตการปฐมพยาบาลผู้บาดเจ็บ