โคเออร์แม่สะเรียงจัดการอบรมเรื่องการป้องกันการล่วงละเมิดและการแสวงหาประโยชน์ทางเพศ

   โคเออร์จัดการอบรมเพื่อป้องกันการล่วงละเมิดทางเพศและการแสวงหาผลประโยชน์ทางเพศ เพื่อสร้างมาตรฐานในการทำงานกับผู้หนีภัยฯ ในพื้นที่พักพิงชั่วคราวฯ ตามจรรยาบรรณของโคเออร์ ขึ้นในพื้นที่พักพิงชั่วคราวฯ บ้านแม่ลามาหลวง และ บ้านแม่ละอูน อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ในวันที่ 20 และ 21 กรกฎาคม 2563 ตามลำดับ มีผู้เข้ารับการอบรมรวมจำนวน 54 คน ได้แก่ ที่บ้านแม่ลามาหลวง จำนวน 27 คน เป็นชายจำนวน 17 คน และ หญิงจำนวน 10 คน กับที่บ้านแม่ละอูน จำนวน 27 คน เป็นชายจำนวน 16 คน และหญิงจำนวน 11 คน

   วิทยากรซึ่งป็นบุคลากรของโคเออร์ดำเนินการอบรมให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในโครงการสังคมสงเคราะห์ ส่งเสริมเกษตรกรรม และส่งเสริมอาชีพ ซึ่งล้วนเป็นผู้หนีภัยฯในพื้นที่พักพิงชั่วคราวฯ ทั้งสองแห่ง การอบรมใช้วิธีการระดมความคิด โดยให้ผู้เข้าอบรมอธิบายความหมายของคำว่า “การแสวงหาผลประโยชน์ทางเพศ” และ “การล่วงละเมิดทางเพศ” จากนั้นวิทยากรจึงอธิบายสรุปความหมาย พร้อมทั้งยกตัวอย่างประกอบเพื่อให้เกิดความเข้าใจมากยิ่งขึ้น จากนั้น เป็นการระดมสมอง และยกตัวอย่าง กรณีการแสวงประโยชน์ทางเพศ หรือ การล่วงละเมิดทางเพศ ที่อาจเกิดขึ้น และวิเคราะห์ผลที่ตามมา สุดท้ายเป็นการเรียนรู้ขั้นตอนในการรายงานผู้บังคับบัญชาหากพบเห็นการกระทำความผิด

   จากผลของการทำกิจกรรมนี้ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานใด้เรียนรู้ และฝึกคิดวิเคราะห์ ตลอดจนทบทวนบทบาทหน้าที่ของตนเอง เห็นความสำคัญและตระหนักในบทบาทหน้าที่ของตนเองมากยิ่งขึ้น

การอบรมเรื่องการป้องกันการล่วงละเมิดและการแสวงหาประโยชน์ทางเพศ ที่พื้นที่พักพิงชั่วคราวฯ บ้านแม่ลามาหลวง

การอบรมเรื่องการป้องกันการล่วงละเมิดและการแสวงหาประโยชน์ทางเพศ ที่พื้นที่พักพิงชั่วคราวฯ บ้านแม่ละอูน