โคเออร์แม่ฮ่องสอนจ้ดการอบรมเพิ่มศักยภาพเจ้าหน้าที่ด้านสังคมสงเคราะห์เด็ก

   โคเออร์แม่ฮ่องสอนจัดการอบรมเพิ่มศักยภาพเจ้าหน้าที่ด้านสังคมสงเคราะห์เด็ก เพื่อให้มีความรู้ด้านสังคมสงเคราะห์และการปกป้องคุ้มครองเด็ก อันจะเป็นประโยชน์ในงานติดตามเยี่ยมบ้านและงานประเมินสภาวะของเด็กและครอบครัว อีกทั้งสามารถนำทักษะความรู้ติดตัวกลับสู่มาตุภูมิในอนาคต

   เนื้อหาสาระในการอบรมประกอบด้วย บทบาทและความรับผิดชอบของผู้ปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์ นิยามของเด็ก และการคุ้มครองเด็ก การจัดการรายกรณี การเขียนแผนผังครอบครัว บริบททางสังคมที่ช่วยเหลือสนับสนุนครอบครัว (เช่น โรงเรียน ญาติ เพื่อน) การเยี่ยมบ้าน การดูแลเฝ้าระวัง และ สวัสดิการเด็ก การประเมินสภาวะเด็ก ทางด้านชีวภาพ สภาพสังคม และสภาพจิตใจ เพื่อการให้บริการและการช่วยเหลือต่อไป

   การอบรมจัดขึ้นที่สำนักงานบริการสังคมของโคเออร์ใน พื้นที่พักพิงชั่วคราวฯ บ้านแม่สุริน อำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน ในวันที่ 12-13 มิถุนายน และพื้นที่พักพิงชั่วคราวฯ บ้านใหม่ในสอย อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ในวันที่ 17-18 มิถุนายน 2563 มีผู้เข้ารับการอบรมซึ่งประกอบด้วยบุคลากรผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการดูแลเด็ก รวมทั้งสิ้นจำนวน 24 คน

   ในส่วนของโคเออร์แม่สอดได้จัดกิจกรรมให้เยาวชนเรียนรู้และทำความเข้าใจสถานการณ์ของปัญหาที่เกิดขึ้นกับเด็กและเยาวชนในพื้นที่พักพิงชั่วคราวฯ ตลอดจน ได้แสดงความคิดเห็นต่อสถานการณ์และปัญหาในการคุ้มครองเด็ก ในชุมชนของตนเอง และรู้จักบุคคลหรือหน่วยงานในชุมชนของตนเองที่มีบทบาทในการรับแจ้งเหตุ และดำเนินการให้ความช่วยเหลือแก่เด็กและเยาวชนกลุ่มเสี่ยง

   กิจกรรมนี้จัดขึ้นที่พื้นที่พักพิงชั่วคราวฯ บ้านนุโพ อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2563 มีเยาวชนเข้าร่วมจำนวน 25 คน เป็นหญิง 11 คน ชาย 14 คน