โคเออร์แม่สอดส่งเสริมกลุ่มเปราะบางพัฒนาทักษะและอาชีพเพื่อยืนหยัดด้วยตัวเอง

   โคเออร์แม่สอดจัดกิจกรรมส่งเสริมกลุ่มเปราะบาง พัฒนาทักษะและอาชีพเพื่อยืนหยัดด้วยตนเองหลายกิจกรรม เช่น การส่งเสริมทักษะด้านการทำขนมพื้นเมืองซามูซา ในพื้นที่พักพิงชั่วคราวฯ บ้านอุ้มเปี้ยม อำเภอพบพระ จังหวัดตาก เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2563 เพื่อให้ผู้หนีภัยฯ ที่เป็นผู้เปราะบางที่มีภูมิลำเนาเดิมอยู่ในหมู่บ้านเดียวกันหรือหมู่บ้านใกล้เคียงกันได้มาทำกิจกรรมเรียนรู้ทักษะสร้างรายได้ เพื่อเลี้ยงดูตัวเองและครอบครัว เป็นการแก้ไขปัญหาความยากจน ด้วยการส่งเสริมอาชีพอิสระ บนพื้นฐานของการลดรายจ่าย สร้างรายได้ ขยายโอกาสให้แก่ประชาชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มผู้เปราะบางทางสังคมด้วยกัน จะได้เกิดสัมพันธภาพที่ดี ผูกพันและรักสามัคคีต่อชุมชนบ้านเกิด กิจกรรมนี้มีผู้เข้าร่วมจำนวน30 คน เป็นหญิงจำนวน 26 คน และ ชาย จำนวน 4 คน

   นอกจากนั้น โคเออร์แม่สอดยังได้จัด โครงการให้ความรู้แก่เยาวชน เรื่องการทำแอลกอฮอล์ล้างมือฆ่าเชื้อโรค เพื่อใช้ในครัวเรือนช่วยลดการแพร่ระบาดของโรคโควิด – 19 ลดค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อ อีกทั้งเป็นแนวทางในการเรียนรู้การผลิตเพื่อสร้างรายได้ ในพื้นที่พักพิงชั่วคราวฯ บ้านแม่หละ อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2563 มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 60 คน เป็นหญิงจำนวน 32 คนและชายจำนวน 28 คน

   ในขณะที่ในพื้นที่พักพิงชั่วคราวฯ บ้านอุ้มเปี้ยม อำเภอพบพระ จังหวัดตาก ได้จัดการอบรม เรื่อง การทำสบู่เหลวล้างมือ ในช่วงวันที่ 10-12 มิถุนายน 2563 โดยมีเยาวชนหญิง 29 คน และชาย 21 คน เข้าร่วมกิจกรรมนี้ ทั้งนี้ เพื่อให้เยาวชนได้รับการปลูกฝังเรื่องการดูแลสุขอนามัย และการทำสบู่เหลวล้างมือใช้เองเพื่อลดค่าใช้จ่าย และยังต่อยอดเป็นกิจกรรมสร้างรายได้อีกทางหนึ่ง

   เนื่องในช่วงที่เกิดโรคระบาดโควิด-19 มีมาตรการให้ทุกคนอยู่ภายในบ้าน ในขณะที่เยาวชนบางคนมีความจำเป็นต้องมีเสื้อผ้าสวมใส่ไปโรงเรียนแทนชุดเก่าที่เล็กเกินไป โคเออร์จึงสนับสนุนให้เยาวชนเรียนรู้การสืบสานประเพณีทอผ้าโดยอาศัยการพัฒนาศักยภาพของชุมชนที่ยังมีความสามารถในการทอผ้าดั้งเดิม ด้วยการจัดการอบรมโครงการเด็กและเยาวชนทอเสื้อกะเหรี่ยง เพื่อให้มีชุดใส่ไปโรงเรียนโดยไม่ต้องซื้อหาชุดนักเรียน เป็นการสอนให้เด็กและเยาวชนรู้จักแก้ปัญหาขาดแคลนชุดนักเรียน ด้วยการเรียนรู้การทอผ้าเป็นเสื้อผ้าใช้เอง และยังเป็นการเรียนรู้เพื่ออนุรักษ์และสืบสานประเพณีเกี่ยวกับผ้าทอกะเหรี่ยงสืบไป อีกทั้งสามารถนำทักษะความรู้จากการทอผ้าสร้างผลิตภัณฑ์ได้หลากหลายขึ้น เช่น เสื้อสำหรับสตรี และบุรุษ ผ้าถุง ถุงย่าม ผ้าพันคอ เป็นต้น เพื่อไปต่อยอดประกอบอาชีพหารายได้ กิจกรรมนี้จัดขึ้นที่พื้นที่พักพิงชั่วคราวฯ บ้านนุโพ อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก ระหว่างวันที่ 11-12 มิถุนายน 2563 มีเยาวชนร่วมเรียนรู้จำนวน 50 คน เป็นหญิงจำนวน 36 คน และ ชายจำนวน 14 คน

   ในส่วนของผู้สูงอายุ โคเออร์ได้จัดทำโครงการผลิตยาหม่องใช้เองเพื่อส่งเสริมสุขภาพ เนื่องจากร่างกายของผู้สูงอายุ มีความอ่อนไหวต่อสภาพอากาศเปลี่ยนแปลง จึงทำให้เกิดอาการป่วยหรือมึนหัวได้ง่าย ประกอบกับมีมลพิษในอากาศ เช่น กลิ่นควันรถ กลิ่นเหม็นจากน้ำ กลิ่นเหม็นจากขยะ เป็นต้น การใช้ยาหม่องเพื่อสูดดมหรือทา ยังช่วยบรรเทาอาการวิงเวียนศีรษะ หน้ามืด อาการปวดเมื่อยตามร่างกายต่าง ๆ ปวดกล้ามเนื้อ ปวดหลัง ปวดบั้นเอว ปวดเข่า ฟกช้ำ เหน็บชา ตะคริว เป็นต้น

   โคเออร์ จึงได้จัดทำโครงการ “ทำยาหม่อง เพื่อสุขภาพของผู้สูงวัย” เพื่อให้ผู้สูงอายุในพื้นที่พักพิงชั่วคราว ได้มีความรู้เกี่ยวกับการทำยาหม่องใช้เองและสามารถนำความรู้ที่ได้ไปต่อยอด ผลิตจำหน่ายได้อีกด้วย

   กิจกรรมส่งเสริมการผลิตยาหม่องให้กับผู้สูงอายุจัดขึ้นที่บ้านอุ้มเปี้ยมในวันที่ 15 มิถุนายน 2563 มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 20 คน เป็นหญิงจำนวน 4 คน และชายจำนวน 16 คน ต่อมาในวันที่ 24 มิถุนายน 2563 ได้จัดขึ้นที่บ้านแม่หละ มีผู้สูงอายุเข้าร่วมจำนวน 40 คน โดยเป็นหญิงจำนวน 32 คน และ ชายจำนวน 8 คน และในวันเดียวกันได้จัดกิจกรรมขึ้นที่พื้นที่พักพิง ฯ บ้านนุโพ อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม เป็นหญิงล้วน จำนวน 20 คน

กิจกรรมผลิตยาหม่องที่บ้านอุ้มเปี้ยม

กิจกรรมผลิตยาหม่องที่บ้านแม่หละ

กิจกรรมผลิตยาหม่องที่บ้านนุโพ