โคเออร์แม่สะเรียงและแม่ฮ่องสอนจัดกิจกรรม “เพาะถั่วงอกในตะกร้า สู่อาชีพในอนาคต”

   กิจกรรมการเพาะถั่วงอกเป็นการเสริมทักษะชีวิตแก่เด็กและเยาวชนในด้านการเรียนรู้ แล้วนำกลับบ้าน หมั่นสังเกตเกี่ยวกับการเจริญเติบโตของพืชในกระบวนการเพาะเมล็ด จากการเพาะถั่วงอก การดูแลรดน้ำ แล้วเด็กและเยาวชนที่เข้าร่วมกิจกรรมจะได้ถั่วงอกไว้รับประทานในครัวเรือน

   โครงการนี้ เป็นความตั้งใจของโคเออร์ที่จะมุ่งให้เยาวชนดำเนินกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการด้านร่างกาย จิตใจและสังคมที่เหมาะสมตามวัย เพื่อให้เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพในสังคม รู้จักผลิตอาหาร และใช้เป็นอาชีพเสริมเพิ่มรายได้เลี้ยงตัวในอนาคตต

   โคเออร์แม่สะเรียงจัดกิจกรรม “เพาะถั่วงอกในตะกร้า สู่อาชีพในอนาคต” ในพื้นที่พักพิงชั่วคราวฯ บ้านแม่ลามาหลวง เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2563 มีผู้เข้ารับการอบรมจำนวน 103 คน เป็นหญิงจำนวน 68 คน ชายจำนวน 35 คน และที่บ้านแม่ละอูน อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอนในวันที่ 13 มิถุนายน 2563 มีผู้เข้ารับการอบรมจำนวน 93 คน เป็นหญิงจำนวน 61 คน และชายจำนวน 32 คน

   สำหรับโคเออร์แม่ฮ่องสอนนั้น ได้มีกิจกรรมอบรมการเพาะถั่วงอกให้กับกลุ่มผู้เปราะบางทางสังคม ตั้งแต่เดือนเมษายน-มิถุนายน 2563 โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมในพื้นที่พักพิงชั่วคราวฯ บ้านแม่สุริน อำเภอขุนยวม จำนวน 53 คน ส่วนพื้นที่พักพิงชั่วคราวฯ บ้านใหม่ในสอย อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน ได้จัดกิจกรรมในเดือนมิถุนายน โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 8 คน