โคเออร์แม่สอดจัดกิจกรรมปลูกต้นไม้และทำความสะอาดร่องน้ำ เนื่องในวันผู้ลี้ภัยโลกและวันสิ่งแวดล้อมโลก

   สืบเนื่องจากวันที่ 5 และ 20 มิถุนายน ของทุกปีได้ถูกกำหนดให้เป็นวันสิ่งแวดล้อมโลกและวันผู้ลี้ภัยโลก ซึ่งในปีนี้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องเห็นพ้องต้องกันว่า ผู้หนีภัยฯ ที่เข้ามาอาศัยอยู่ในพื้นที่พักพิงชั่วคราวฯ เป็นเวลาหลายสิบปี ย่อมสร้างผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมไม่มากก็น้อย จึงควรมีส่วนร่วมในการป้องกัน ฟื้นฟูและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม

   เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2563 มูลนิธิโคเออร์ จึงได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในพื้นที่พักพิงชั่วคราวฯ บ้านนุโพ อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก สนับสนุนโครงการปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่ป่าไม้ในชุมชน สร้างจิตสำนึกให้กับผู้หนีภัยฯ ให้เห็นความสำคัญของการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ในชุมชนที่อาศัยอยู่ เป็นการแสดงออกถึงความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม มีความพร้อมที่จะเพิ่มพูนคุณค่าและศักดิ์ศรี ด้วยการมีส่วนร่วมในกิจกรรมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อการอยู่ร่วมกันกับชุมชนไทยรอบพื้นที่อย่างสันติสุข และเพื่อนำความรู้เกี่ยวกับป่าไม้กลับไปอนุรักษ์ทรัพยากรบ้านเกิดในอนาคต โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม เป็นจำนวนรวม 389 คน แบ่งเป็นผู้หญิงจำนวน 202 คน และผู้ชายจำนวน 187 คน ร่วมกันปลูกพันธุ์ไม้จำนวน 9 ชนิด ได้แก่ ต้นทุเรียนจำนวน 51 ต้น มะตึ่งหรือเนียงจำนวน 51 ต้น ชมพู่ จำนวน 50 ต้น อะโวคาโด จำนวน 50 ต้น มะนาว จำนวน 50 ต้น ไผ่หวาน จำนวน 80 ต้น นางพญาเสือโคร่งจำนวน 100 ต้น หว้าจำนวน 100 ต้น มะไฟ จำนวน 100 ต้น รวมเป็นต้นไม้ทั้งหมดจำนวน 632 ต้น

   พื้นที่พักพิงชั่วคราวฯ บ้านแม่หละ อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก เป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่อาศัยของกลุ่มผู้หนีภัยฯ จากประเทศเมียนมา ซึ่งทุกปีมีการจัดงานใหญ่และมีผู้เข้าร่วมเป็นจำนวนมาก แต่สืบเนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 จึงไม่สามารถจัดงานแบบรวมตัวกันเป็นหมู่มากได้ในปีนี้ ทางมูลนิธิโคเออร์จึงสนับสนุนให้ผู้หนีภัยฯ ดำเนินกิจกรรม สร้างความตระหนักให้รู้จักรักษาสิ่งแวดล้อม ด้วยการทำความสะอาดร่องน้ำและทำตะแกรงดักขยะ และเป็นการป้องกันขยะไหลไปสู่ชุมชนหมู่บ้านไทย รอบๆ พื้นที่พักพิงชั่วคราวฯ บ้านแม่หละ โดยโคเออร์จัดกิจกรรมนี้ขึ้นในวันที่ 19 มิถุนายน 2563 มีผู้หนีภัยฯ เข้าร่วมกิจกรรมจำนวนประมาณ 500 คน