โคเออร์สนับสนุนการศึกษาปฐมวัยให้กับเด็กก่อนวัยเรียนที่ขาดแคลน

   โคเออร์สนับสนุนการศึกษาแก่เด็กก่อนวัยเรียนซึ่งกำลังเล่าเรียนอยู่ในโรงเรียนของคณะภคนีศรีชุมพาบาล ในด้านอาหารกลางวัน อุปกรณ์การศึกษา เครื่องแบบนักเรียน เป็นต้น เพื่อให้เด็กได้ปรับพื้นฐานเตรียมความพร้อมก่อนเข้าชั้นประถมศึกษาโดยมีเด็กนักเรียนก่อนวัยเรียนที่ขาดแคลนอยู่เป็นจำนวน 42 คน แบ่งเป็น 2 ระดับชั้นตามอายุเด็กดังนี้ ระดับที่ 1 ได้แก่เด็กอายุ 3-5 ขวบ มีอยู่จำนวน 18 คน เป็นเด็กชายจำนวน 6 คน และ เด็กหญิงจำนวน 12 คน ระดับที่ 2 เป็นเด็กอายุตั้งแต่ 5 ขวบขึ้นไป ซึ่งมีอยู่จำนวน 24 คน เป็นเด็กผู้ชายจำนวน 15 คน และเด็กผู้หญิงจำนวน 9 คน

   การเรียนการสอนสำหรับเด็กก่อนวัยเรียน มีการเข้าแถว การสวดมนต์ภาวนาหรือฝึกสมาธิ ตามด้วยการออกกำลังกาย จากนั้นเด็ก ๆ จะเข้าชั้นเรียน เพื่อเรียนวิชาภาษาไทยเบื้องต้น ภาษาอังกฤษเบื้องต้น คณิตศาสตร์ สังคมศึกษา และทักษะชีวิต ซึ่งเป็นการให้ความรู้พัฒนาสติปัญญา อารมณ์และสังคม นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมเสริมเพื่อกระตุ้นการพัฒนาสมอง ได้แก่ เกมส์ลับสมอง โยคะสำหรับเด็กปฐมวัย และพลศึกษากลางแจ้งทุกสัปดาห์

   แม้เด็ก ๆ จะมีฐานะและความเป็นอยู่ขาดแคลน แต่ก็มีความตั้งใจเล่าเรียนและร่วมกิจกรรมต่าง ๆ อย่างสม่ำเสมอ

กิจกรรมการเรียนการสอนเด็กปฐมวัย

เรียนรู้เรื่องสุขอนามัยช่องปากให้กับเด็กปฐมวัย

เด็กนักเรียนกำลังเรียนรู้ศัพท์ภาษาไทยและอังกฤษเกี่ยวกับผลไม้ต่างๆ

วิชาศิลปศึกษาสำหรับเด็กปฐมวัย

เด็กๆกำลังเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์

ฝึกการเขียนคำและตัวเลข

กิจกรรมกลางแจ้งให้เด็กปฐมวัยเรียนรู้การเล่นส่งเสียงตามสายหรือโทรศัพท์ถ้วยกระดาษ