โคเออร์แม่สอดจัดโครงการให้ความรู้แก่เยาวชนและกลุ่มเปราะบางเรื่องการผลิตแอลกอฮอล์ล้างมือป้องกันการแพร่เชื้อโควิด-19

   ช่วงเดือนเมษายน-พฤษภาคม 2563 มีการตื่นตัวในเรื่องของการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรคไวรัสโคโรน่า(โควิด-19) จึงมีการรณรงค์ให้คนในชุมชนล้างมืออย่างถูกวิธี โดยใช้สบู่และน้ำ หรือในกรณีที่ไม่มีน้ำก็ใช้วิธีการล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ก็สามารถป้องกันเชื้อโรคได้ จึงมีการใช้แอลกอฮอล์อย่างแพร่หลาย จนบางพื้นที่ไม่เพียงพอต่อความต้องการการใช้งาน โคเออร์จึงเล็งเห็นความสำคัญของการจัดการอบรมการผลิตสบู่เหลวหรือเจลแอลกอฮอล์ล้างมือฆ่าเชื้อ เพื่อลดการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ให้กับกลุ่มเยาวชนและผู้เปราะบางทางสังคมเพื่อให้สามารถผลิตใช้เองแทนการหาซื้อ เป็นการช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายของครัวเรือน อีกทั้งยังสามารถนำความรู้ไปผลิตเพื่อจำหน่ายหารายได้ และแบ่งส่วนหนึ่งแจกผู้เปราะบางยากไร้ที่ไม่สามารถผลิตได้เอง เพื่อส่งเสริมให้คนในชุมชนมีสุขภาพดี ชุมชนปราศจากเชื้อโรค และยังเป็นการสร้างเสริมสัมพันธภาพที่ดีระหว่างคนในชุมชน ให้ตระหนักว่าตนมีคุณค่า สามารถช่วยเหลือผู้อื่นได้อีกด้วย การอบรมการทำเจลแอลกอฮอล์จัดขึ้นที่สำนักงานบริการสังคมของโคเออร์ หรือพื้นที่สำหรับเด็กในพื้นที่พักพิงชั่วคราวฯ บ้านแม่หละ อำเภอท่าสองยาง และบ้านอุ้มเปื้ยม อำเภอพบพระ และบ้านนุโพ อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก

   ที่บ้านแม่หละ  โคเออร์จัดกิจกรรมวันเสาร์เพื่อให้ความรู้แก่เด็กและเยาวชน เรื่องการผลิตแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อ ในวันที่ 12 พฤษภาคม มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 30 คน เป็นหญิงจำนวน 22 คน และ ชายจำนวน 8 คน

   การอบรมการทำเจลแอลกอฮอล์ครั้งที่ 2 ที่โซนบีและซี เป็นกิจกรรมวันเสาร์เพื่อให้ความรู้แก่เด็กและเยาวชน เรื่องการผลิตแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อ ในวันที่ 14 พฤษภาคม 2563 มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 30 คน โดยเป็นหญิงจำนวน 17 คน และชายจำนวน 13 คน

   การอบรมครั้งที่ 3 เป็นการให้ความรู้กับผู้เปราะบางทางสังคมในการผลิตสบู่เหลวล้างมือ จัดขึ้นที่โซนเอ ในวันที่ 19 พฤษภาคม 2563 มีผู้เปราะบางทางสังคมเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 20 คน เป็นหญิงจำนวน 18 คน และ ชายจำนวน 2 คน

   การอบรมครั้งที่ 4 จัดขึ้นที่ โซนบี เป็นโครงการการผลิตแอลกอฮอล์ล้างมือฆ่าเชื้อ ให้กับกลุ่มผู้เปราะบางทางสังคม ในวันที่ 19 พฤษภาคม 2563 มีผู้ร่วมกิจกรรมจำนวน 20 คน เป็นหญิงจำนวน 18 คน ชายจำนวน 2 คน

   พื้นที่พักพิงชั่วคราวฯ บ้านอุ้มเปี้ยม  อำเภอพบพระ จังหวัดตาก โคเออร์ให้ความรู้แก่เด็กและเยาวชนเรื่องการผลิตแอลกอฮอล์ล้างมือ ในวันที่ 18-21 พฤษภาคม 2563 มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม 50 คน เป็นหญิงจำนวน 33 คน และ ชายจำนวน 17 คน

   พื้นที่พักพิงชั่วคราวฯ บ้านนุโพ  อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก ได้จัดโครงการ “อบรมการทำเจลล้างมือแอลกอฮอล์ บริการสังคม” ให้กับกลุ่มผู้เปราะบางทางสังคมและบุคลากรภาคชุมชนของโคเออร์ เพื่อแจกจ่ายให้กับกลุ่มผู้เปราะบาง เช่น กลุ่มคนพิการ ผู้สูงอายุ ในวันที่ 21 พฤษภาคม 2563 มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 20 คน เป็นหญิงจำนวน 17 คน และ ชายจำนวน 3 คน

   โครงการเยาวชนผลิตเจลล้างมือ ในวันที่ 26-27 พฤษภาคม 2563 เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้เรียนรู้วิธีการทำเจลล้างมือ เรียนรู้วิธีหารายได้ เพื่อปลูกฝังและสร้างจิตสำนึกที่ดีให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรม เห็นคุณค่าของการช่วยเหลือผู้อื่น มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 51 คน เป็นหญิง จำนวน 37 คน และชายจำนวน 14 คน