โคเออร์แม่สะเรียงสนับสนุนอุปกรณ์ดนตรีเพื่อส่งเสริมพัฒนาการเด็กและเยาวชนด้อยโอกาส

   โคเออร์แม่สะเรียงเล็งเห็นว่าการส่งเสริมพัฒนาการของเด็กและเยาวชนในด้านการเรียนรู้นั้น ดนตรีถือเป็นปัจจัยส่วนหนึ่งในการพัฒนาการด้านความเจริญเติบโตทางสติปัญญา ทักษะภาษา ทักษะการฟัง การมองเห็น การใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กและมัดใหญ่ ในเวลาเดียวกัน การเล่นดนตรีเป็นการสร้างอารมณ์ที่เป็นสุข เพลิดเพลิน ผ่อนคลายความเครียด เกิดความคิดสร้างสรรค์ ซึ่งการฝึกดนตรี ก่อให้เกิดสมาธิจดจ่อในสิ่งที่สนใจ เช่นการฟัง และความจำ เป็นต้น ยังสามารถช่วยให้เด็กเรียนได้ดีขึ้นอีกด้วย

   ในเดือนพฤษภาคม 2563โคเออร์แม่สะเรียงได้แจกจ่ายเครื่องดนตรีจำนวน 11 ชุด แต่ละชุดประกอบด้วย กีต้าร์ 2 ตัว เครื่องตั้งเสียง 1 ชิ้น และลูกแซกเขย่าเข้าจังหวะ 1 ลูก มอบให้กับหอพักเด็กนักเรียนยากจนจำนวน 11 แห่ง โดยตั้งอยู่ในพื้นที่พักพิงชั่วคราวฯ บ้านแม่ละอูน 5 แห่ง มีนักเรียนที่เป็นผู้รับประโยชน์จำนวน 106 คน และ ที่หอพักเด็กนักเรียนในพื้นที่พักพิงฯบ้านแม่ลามาหลวง อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน 6 แห่ง มีนักเรียนที่ได้รับประโยชน์จำนวน 77 คน