โคเออร์แม่สอดและกาญจนบุรี สนับสนุนกิจกรรมจิตอาสาทำความสะอาดชุมชนและลำน้ำในพื้นที่พักพิงชั่วคราวฯ

   โคเออร์แม่สอดสนับสนุนการรณรงค์จิตอาสาทำความสะอาดพื้นที่สาธารณะบริเวณสองข้างทางของร่องน้ำที่ไหลผ่านพื้นที่พักพิงชั่วคราวฯ บ้านแม่หละ เพื่อสร้างจิตสำนึกให้กับครัวเรือนที่ตั้งอยู่ตลอดแนวร่องน้ำ ให้รู้รักความสะอาดด้วยการไม่ทิ้งขยะลงไป ให้รู้จักการคัดแยกขยะเหลือใช้ และให้ทิ้งขยะลงถัง เพื่อเป็นการลดขยะที่ต้นทาง และป้องกันมิให้ไหลลงสู่แม่น้ำใหญ่ ทั้งนี้ เพื่อให้ชุมชนสะอาดน่าอยู่และปลอดแหล่งเชื้อโรค

   กิจกรรมนี้ จัดขึ้นในวันที่ 15 พฤษภาคม 2563 โดยมีจิตอาสาเข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์และเก็บกวาดขยะ จำนวน 120 คน ซึ่งเป็นหญิงจำนวน 50 คน และชายจำนวน 70 คน

   สำหรับโคเออร์กาญจนบุรีได้สนับสนุนกิจกรรมเยาวชนจิตอาสาโดยการดำเนินงานของสมาชิกกลุ่มเยาวชนรักสันติภาพ เป็นการจัดทำกิจกรรมพื่อสังคมด้วยการออกไปทำความสะอาดเก็บขยะในบริเวณลำห้วยข้างสำนักงานบริการสังคมของโคเออร์ในพื้นที่พักพิงชั่วคราว ฯ บ้านต้นยาง อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเน้นการสร้างความสมัครสมัครสมานสามัคคีของเยาวชน และการร่วมกันทำงานเพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีแห่งการบริการชุมชน กิจกรรมนี้จัดขึ้นในวันที่ 23 พฤษภาคม 2563 มีเยาวชนอาสาเข้าร่วมงานจำนวน 14 คน เป็นหญิงจำนวน 9 คน และ ชายจำนวน 6 คน