โคเออร์แม่สอด แม่ฮ่องสอน และกาญจนบุรี ดำเนินโครงการรณรงค์ป้องกันอัคคีภัย

   อัคคีภัยเป็นภัยพิบัติที่เกิดขึ้นได้บ่อยในพื้นที่พักพิงชั่วคราวฯ อัคคีภัยแต่ละครั้งสร้างความเสียหายแก่ทรัพย์สิน หรือ บางครั้งก็ถึงแก่ชีวิต มูลนิธิโคเออร์ ตระหนักถึงความสำคัญในการจัดการภัยพิบัติเพื่อลดความสูญเสียที่จะเกิดขึ้น และได้เร่งรัดดำเนินการในการเตรียมความพร้อมให้กับชุมชนอยู่ตลอดมา โดยมุ่งเน้นให้คนในชุมชน เข้ามามีส่วนร่วมในการระดมพลังแก้ไขปัญหาการใช้ทรัพยากรภายในชุมชน สอดคล้องกับภูมิปัญญาท้องถิ่น และพัฒนาผู้นำชุมชนให้มีความรู้ความสามารถในการเตรียมพร้อมป้องกันภัย สามารถช่วยเหลือตนเองและคนในชุมชน ให้มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินก่อนที่หน่วยงานภายนอกจะเข้ามาถึง ในระหว่างเดือนเมษายน-พฤษภาคม เนื่องจากมีสถานการณ์โควิด-19 จึงใช้รูปแบบการจัดกิจกรรมอาสาสมัครเยี่ยมบ้านเพื่อรณรงค์ให้ความรู้ด้านการป้องกันภัยพิบัติต่างๆ โดยเฉพาะอัคคีภัย

   โคเออร์แม่สอดได้จัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันภัยพิบัติและอัคคีภัยขึ้นที่พื้นที่พักพิงชั่วคราวฯ บ้านนุโพ อำเภออุ้มผาง ระหว่างวันที่ 7-9 เมษายน 2563 มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวนทั้งหมด 648 คน เป็นหญิงจำนวน 366 คน และ ชายจำนวน 282 คน ที่บ้านแม่หละ อำเภอท่าสองยาง วันที่ 17-18 และ 20-23 เมษายน 2563 มีผู้เข้าร่วมจำนวน 137 คน เป็นหญิงจำนวน 13 คน ชายจำนวน 124 คน และ ที่บ้านอุ้มเปี้ยม อำเภอพบพระ จังหวัดตาก วันที่ 27-30 เมษายน 2563 มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 218 คน เป็นชายจำนวน 98 คน และหญิงจำนวน 120 คน

ป้ายกิจกรรมรณรงค์ป้องกันอัคคีภัยที่พื้นที่พักพิงชั่วคราวฯบ้านแม่หละ บ้านอุ้มเปี้ยม บ้านนุโพ ตลอดจนพื้นที่พักพิงชั่วคราวฯ อื่นๆ

   กิจกรรมรณรงค์เฝ้าระวังภัยพิบัติที่บ้านอุ้มเปี้ยมได้มีการจัดขึ้นในวันที่ 27-30 เมษายน 2563 โดยกลุ่มเยาวชนอาสาสมัครจำนวน 20 คน ทำการรณรงค์ ด้วยการเข้าไปเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ ที่หมู่ 1, 2, 3, 4, 5, 11,13, พูดคุยถึงแนวทางการป้องกันอัคคีภัยรูปแบบต่าง ๆ เช่น ขอให้ผู้สูงอายุดับไฟในเตาทุกครั้งหลังหุงหาอาหารเสร็จ แขวนถุงทรายและถุงน้ำอย่าได้ขาด การจุดธูปจุดเทียนบูชาพระต้องดูแลให้ดับสนิทก่อนนอน มีน้ำสำรองในถังตลอด มอบถุงน้ำและถุงทรายแขวนไว้หน้าบ้านที่ยังขาดแคลน อีกทั้งเด็กและเยาวชนยังได้ช่วยประชาสัมพันธ์เรื่องการใช้ชีวิตให้ห่างไกลโควิด -19 ด้วยการแนะให้กินอาหารปรุงสุก ดื่มน้ำสุกอุ่น นั่งห่างผู้คน สวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งที่ออกจากบ้านหรือไปในที่พลุกพล่าน และพักผ่อนให้เพียงพอและทำใจให้เบิกบาน เป็นต้นโดยมีผู้สูงอายุที่ได้รับประโยชน์ในกิจกรรมนี้จำนวน 220 คน

กิจกรรมรณรงค์ที่บ้านนุโพ

   ในช่วง เมษายน- พฤษภาคม โคเออร์แม่สอดให้การสนับสนุนอุปกรณ์ดับเพลิงแก่ชุดรักษาความปลอดภัยในพื้นที่พักพิงชั่วคราวฯ บ้านแม่หละ อุ้มเปี้ยม และนุโพ ได้แก่ ตะขอเกี่ยว ไม้ตบไฟ ถังพ่นยา คราดดับเพลิง เป็นต้น

   ในส่วนของโคเออร์แม่ฮ่องสอนมีการสนับสนุนอุปกรณ์ดับไฟและอุปกรณ์ก่อสร้างสถานีเก็บอุปกรณ์ดับไฟ ได้แก่ ไม้กวาดแข็ง ถังน้ำ บัวรดน้ำ สังกะสี ตะปู ลวด ตาข่ายเหล็ก เป็นต้น ให้กับทีมดับไฟในพื้นที่พักพิงชั่วคราวฯ บ้านใหม่ในสอย อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน และบ้านแม่สุริน อำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน

   โคเออร์กาญจนบุรีสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ซ่อมแซมปรับปรุงอาคารสำหรับจัดเก็บวัสดุ-อุปกรณ์สำหรับใช้ดับเพลิงยามฉุกเฉินที่พื้นที่ชั่วคราวฯ บ้านถ้ำหิน อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี

   สนับสนุนสังกะสีแผ่นเรียบเพื่อนำไปตัดและติดด้ามเพื่อใช้เป็นไม้ตบไฟสำหรับบ้านเรือนที่ชาดแคลน แจกถุงพลาสติกใส่ทรายและน้ำแขวนตามบ้านเพื่อใช้ดับเพลิง และตะขอเกี่ยวหลังคากันไฟลามอีกด้วย

   แผนการรับมือ การป้องกันไฟ ได้ดำเนินการติดป้าย “อัคคีภัย เพลิงร้ายใกล้ตัว” เพื่อเป็นการสร้างความตระหนักในการป้องกันไฟ โดยแบ่งติดป้ายไว้ทุกชุมชน และสถานที่สำคัญต่างๆ ทั้งในพื้นที่บ้านต้นยางและบ้านถ้ำหิน สำหรับเดือนพฤษภาคม เน้นเรื่องการประชาสัมพันธุ์ เช่นการประกาศเสียงตามสายเพื่อเตือนภัย และเชิญชวนให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการออกแบบสื่อป้องกันภัยเพิ่มเติมต่อไปด้วย

ป้ายเตือน“อัคคีภัย เพลิงร้ายใกล้ตัว” ที่บ้านต้นยาง

ป้ายเตือน“อัคคีภัย เพลิงร้ายใกล้ตัว” ที่บ้านถ้ำหิน