โคเออร์กาญจนบุรีจัดการอบรมการผลิตปุ๋ยหมักชีวภาพในโครงการฝึกอาชีพเกษตรกรรม

   โคเออร์ยังคงดำเนินการส่งเสริมกิจกรรมพึ่งพาตนเองให้กับผู้หนีภัยฯ ในพื้นที่พักพิงชั่วคราวฯ ด้วยการจัดอบรมหลักสูตรเกษตรอินทรีย์ให้กับเกษตรกรเพื่อให้มีศักยภาพในการผลิตอาหารเลี้ยงชีพและชุมชนตลอดมา

   ตั้งแต่ มกราคม-พฤษภาคม 2563 มีผู้หนีภัยฯ ในพื้นที่พักพิงชั่วคราวฯ บ้านถ้ำหิน จังหวัดราชบุรี มาเข้าอบรมจำนวน 228 คน แยกเป็นหญิง 162 คน และชาย 66 คน และเมื่อผ่านการอบรมดังกล่าวแล้ว จะได้รับเมล็ดพันธุ์ผัก และอุปกรณ์การเกษตร ได้แก่ จอบ คราด บัวรดน้ำ และรั้วตาข่าย เป็นต้น โดยที่เจ้าหน้าที่โคเออร์จะเยี่ยมแปลงเกษตรเพื่อให้คำแนะนำอย่างสม่ำเสมอ

   ทั้งนี้ในเดือนพฤษภาคม มีการแจกจ่ายเมล็ดพันธุ์ผักไปแล้วจำนวน 13 ชนิด ในปริมาณ 88.37 กิโลกรัม รวมถึงเมล็ดพันธุ์ถั่วเขียวจำนวน 50 กก. สำหรับเพาะถั่วงอกซึ่ง เป็นแหล่งโปรตีน และมีสารอาหารมากมาย

   เกษตรกรผู้ปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์ประชุมร่วมกันที่แปลงสาธิตการเกษตรบ้านถ้ำหิน ในวันที่ 7 พฤษภาคม มีเกษตรกรร่วมประชุมจำนวน 38 คน เป็นหญิงจำนวน 18 คน และชายจำนวน 20 คน

   วันที่ 12-13 พฤษภาคม เจ้าหน้าที่เกษตรโคเออร์กาญจนบุรีให้การอบรมเจ้าหน้าที่โครงการเกษตรที่เป็นผู้หนีภัยฯ ในบ้านถ้ำหิน เรื่องความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการทำปุ๋ยหมักมูลสัตว์เพื่อให้นำความรู้ไปใช้ในการปฏิบัติงานช่วยเหลือเกษตรกร ด้วยความรู้ในเรื่องของประโยชน์ของปุ๋ยหมัก วิธีการทำปุ๋ยหมัก การดูแลรักษากองปุ๋ยหมักจนกว่าจะใช้การได้ ข้อควรระวังในการกองปุ๋ยหมัก และการนำปุ๋ยหมักที่ผลิตได้นี้ไปใช้ประโยชน์กับพืชผักต่อไป มีเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมจำนวน 7 คน เป็นเจ้าหน้าที่โครงการเกษตรจำนวน 5 คน และเป็นเจ้าหน้าที่โครงการฝึกอาชีพจำนวน 2 คน โดยแยกเป็นหญิง จำนวน 5 คน และชาย จำนวน 2 คน

   ต่อมา เจ้าหน้าที่โครงการเกษตรโคเออร์กาญจนบุรีและเจ้าหน้าที่เกษตรที่เป็นผู้หนีภัยที่ได้รับการอบรมในวันที่ 12-13 พฤษภาคม ได้ร่วมกันให้การอบรมความรู้ให้กับเกษตรกรผู้หนีภัยบ้านถ้ำหิน เรื่องความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการทำปุ๋ยหมักมูลสัตว์ โดยแบ่งการอบรม เป็น 2 รอบ โดยรอบแรก จัดขึ้นในวันที่ 14-15 พฤษภาคมโดยมีเกษตรกรเข้ารับการอบรมเป็นจำนวนทั้งสิ้น 23 คน แบ่งเป็นหญิงจำนวน 12 คน และชายจำนวน 11 คน และรอบที่สองจัดขึ้นในวันที่ 20-21พฤษภาคม มีเกษตรกรเข้าร่วมเป็นจำนวน 28 คน เป็นหญิงจำนวน 14 คน และ ชายจำนวน 14 คน โดยเป็นการอบรมภาคทฤษฎี 1 วัน และภาคปฏิบัติ 1 วัน

การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการทำปุ๋ยหมักมูลสัตว์ให้กับเกษตรกร จำนวน 23 คน ระหว่างวันที่ 14-15 พฤษภาคม 2563

การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการทำปุ๋ยหมักมูลสัตว์ รอบที่ 2 วันที่ 20-21 พฤษภาคม 2563
มีเกษตรกรเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 28 คน

วันที่ 25 พฤษภาคม เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ จำนวน 32 ครอบครัวได้ช่วยกันซ่อมแซม และวางระบบน้ำขึ้นใหม่
ในพื้นที่เลี้ยงสัตว์แทนที่ส่วนเดิมที่ชำรุดหรือมีขนาดเล็กเพื่อให้มีปริมาณน้ำเพียงพอ

กิจกรรมในศูนย์สาธิตการเกษตร มีการเลี้ยงหมูหลุม ซึ่งได้รับพันธุ์หมูมาจากธนาคารหมู

กิจกรรมเลี้ยงเป็ดในพื้นที่ของศูนย์สาธิตการเกษตร

แปลงผักของเกษตรกรรายใหม่ที่มาขึ้นทะเบียนตั้งแต่กุมภาพันธ์ ได้รับเมล็ดพันธุ์และอุปกรณ์เพาะปลูก
และเริ่มเก็บเกี่ยวผลผลิตในช่วงเดือนพฤษภาคม

ส่วนแปลงผักของเกษตรกรรายใหม่ที่ขึ้นทะเบียนเมื่อเดือนเมษายน ใกล้จะให้ผลผลิตรอเก็บเกี่ยวต่อไป

   ส่วนพื้นที่พักพิงชั่วคราวฯบ้านต้นยาง จังหวัดกาญจนบุรี โคเออร์กาญจนบุรี ก็ได้จัดการอบรมเกษตรอินทรีย์ให้กับผู้สนใจ ในวันที่ 12-13 พฤษภาคม 2563 วัสดุอบรมการผลิตอาหารสัตว์ได้แก่ ปลายข้าว ข้าวโพดบด รำละเอียด กากถั่วเหลือง ปลาป่น ไดแคลเซี่ยมฟอสเฟต เกลือป่น