โคเออร์กับมาตรการป้องกันโรคโคโรน่าไวรัส ในพื้นที่พักพิงชั่วคราวผู้หนีภัยการสู้รบ

   มูลนิธิโคเออร์ได้ติดตามข่าวสารเกี่ยวกับสถานการณ์โรคไวรัสโคโรน่า โควิด-19 อย่างใกล้ชิด และได้ร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ในประเทศและต่างประเทศที่เกี่ยวข้อง ในปฏิบัติการป้องกันโรคครั้งนี้ ได้แก่ การจัดพิมพ์ใบปิดประกาศแนะนำการล้างมือที่ถูกต้องเพื่อการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ในการป้องกันไวรัสโคโรน่า โควิด-19 ให้กับบุคลากรภาคชุมชนในพื้นที่พักพิงชั่วคราวฯ ทั้ง 9 แห่ง

   ในเดือนมีนาคม 2563โคเออร์จัดกิจกรรมแบ่งปันข้อมูลข่าวสารให้กับเจ้าหน้าที่เรื่องการป้องกันโควิด-19 ให้กับตนเองและผู้เปราะบาง เพื่อให้ถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจแทรกไปกับกิจกรรมที่ดำเนินอยู่ ด้วยการบูรณาการโครงการที่เกี่ยวข้องเข้าด้วยกัน ในการเข้าพื้นที่แต่ละครั้งให้คำนึงถึงมาตรการความปลอดภัยและหลีกเลี่ยงการติดเชื้อ

   ต่อมาในเดือนเมษายน ในพื้นที่พักพิงชั่วคราวฯ บางแห่งได้ห้ามการเข้าออก โคเออร์จึงได้จัดให้มีการหารือวางแผนกิจกรรมผ่านระบบวิดีโอ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ในชุมชนสามารถดำเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง เช่น การจัดการประชุมงานสังคมสงเคราะห์ งานกลุ่มเยาวชน กลุ่มสันติภาพ กลุ่มป้องกันภัยพิบัติ การจัดอบรมป้องกันภัย เป็นต้น โดยการเว้นระยะห่าง มีการจำกัดจำนวนผู้ร่วมในแต่ละกิจกรรมเพื่อลดความแออัด โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การเปิดให้เด็กเข้าใช้บริการในพื้นที่เล่น จะแบ่งเด็กเป็นกลุ่มย่อย รวมถึงการให้ความรู้เกี่ยวกับสุขอนามัยเพื่อการป้องกันโรค เช่น ล้างมือบ่อย ๆ แปรงฟันทุกวันและ การสวมหน้ากากอนามัยเสมอ เป็นต้น

   นอกจากนี้ ยังจัดกิจกรรมการไปเยี่ยมบ้านผู้เปราะบางทางสังคมทั้งเด็กและผู้สูงอายุเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติตนไม่ให้ติดไวรัสโควิด-19 ด้วยการล้างมือบ่อยๆ แปรงฟันทุกวัน และสวมหน้ากากอนามัยเสมอ โคเออร์ยังได้มอบหน้ากากอนามัย 2 ผืน และ สบู่ 1 ก้อนให้ผู้สูงอายุ และ หน้ากากอนามัย 2 ผืนสำหรับเด็ก และแนะนำเรื่องการวางระยะห่างทางสังคมอย่างเคร่งครัดอีกด้วย

โคเออร์จัดพิมพ์ใบปิดประกาศแนะนำการล้างมือที่ถูกต้องเพื่อการป้องกันโรคไวรัสโคโรน่า โควิด-19

โปสเตอร์“วิธีการป้องกัน รับมือ ไวรัสโคโรน่า โควิด-19”

   โคเออร์จัดประชุมให้ความรู้เกี่ยวกับ โควิด-19 และสาธิตการล้างมืออย่างถูกวิธีด้วยน้ำและสบู่ให้กับเจ้าหน้าที่ภาคชุมชนในพื้นที่พักพิงชั่วคราวฯ บ้านแม่หละ บ้านอุ้มเปี้ยม และบ้านนุโพ ซึ่งในกรณีที่ไม่มีน้ำและสบู่ ก็ควรใช้เจลแอลกอฮอล์ทำความสะอาดแทน

การประชุมชี้แจงและสาธิตการล้างมือที่บ้านอุ้มเปี้ยม

   ในเดือนเมษายน การประชุมบุคลากรของโคเออร์ มีการปฏิบัติตามหลักการเว้นระยะห่างทางสังคมของผู้ร่วมประชุมเพื่อลดการแพร่เชื้อไวรัสโคโรน่า โควิด-19 เช่น การประชุมที่บ้านใหม่ในสอย จังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นต้น

   ตลอดเดือนมีนาคม-เมษายน 2563โคเออร์จัดการอบรมกิจกรรมให้กลุ่มเด็กๆ ที่เข้ามาเรียนรู้ในพื้นที่เล่นสำหรับเด็กและผู้เปราะบางในพื้นที่พักพิงชั่วคราวฯ ทุกแห่ง เรียนรู้วิธีล้างมือให้สะอาดอย่างทั่วถึง การสวมใส่หน้ากากอนามัยและการเว้นระยะห่างทางสังคมเป็นหลักปฏิบัติที่ถูกต้องเพื่อลดการแพร่เชื้อ

กิจกรรมสอนเด็กๆให้รู้จักสุขอนามัย เช่น ที่บ้านต้นยางและบ้านถ้ำหิน

   โคเออร์สนับสนุนสบู่และน้ำยาฆ่าเชื้อโรคประจำจุดตรวจคัดกรองหน้าทางเข้าพื้นที่พักพิงชั่วคราวฯ ทุกแห่ง อีกทั้งดำเนินการติดตั้งอ่างล้างมือที่สำนักงานบริการสังคม และ พื้นที่เล่นสำหรับเด็ก ในพื้นที่พักพิงชั่วคราวฯ ทุกแห่ง

การเยี่ยมบ้าน เพื่อให้ความรู้เรื่องโควิด–19 และแจกหน้ากากอนามัย และสบู่ ให้กับกลุ่มผู้เปราะบางทางสังคม บ้านแม่หละ บ้านนุโพ จังหวัดตาก

โคเออร์กาญจนบุรีแจกจ่ายหน้ากากอนามัยที่บ้านต้นยาง จังหวัดกาญจนบุรี และบ้านถ้ำหิน จังหวัดราชบุรี