โคเออร์จัด "โครงการหนุน้อยมือสะอาดและฟันแข็งแรง" ในพื้นที่พักพิงชั่วคราวผู้หนีภัยการสู้รบ

   ตลอดเดือนกุมภาพันธ์-มีนาคม โคเออร์สนามแม่ฮ่องสอน แม่สะเรียง แม่สอด และกาญจนบุรี จัดกิจกรรม ”โครงการหนุน้อยมือสะอาดและฟันแข็งแรง” ขึ้นในพื้นที่สร้างสรรค์เด็ก ของโคเออร์ ในพื้นที่พักพิงชั่วคราวผู้หนีภัยการสู้รบทั้ง 9 แห่ง โดยมีวัตถุประสงค์ เป็นการปลูกฝังให้ความรู้ด้านการดูสุขอนามัยในเด็กเล็ก กระตุ้น สร้างความตระหนักและให้มีความรู้ เกี่ยวกับการล้างมือ 7 ขั้นตอนเพื่อลดการแพร่ระบาดกระจายเชื้อโรคที่ติดต่อในระบบทางเดินอาหาร และระบบทางเดินหายใจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงที่มีการแพร่ระบาดของโรคโคโรน่าไวรัส โควิด-19 เพื่อเสริมสร้างสุขอนามัยที่ดี ให้เด็กมีสุขภาพที่แข็งแรง ปราศจากโรคภัย สามารถศึกษาเล่าเรียนได้เต็มที่อย่างต่อเนื่อง เพื่อช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็กที่กำลังเติบโตเหล่านี้ให้อยู่ในสภาวะที่ดีต่อไป

   สำหรับโคเออร์แม่ฮ่องสอนได้จัดให้มีการอบรมสุขอนามัยเด็ก”โครงการหนุน้อยมือสะอาดและฟันแข็งแรง” ที่พื้นที่อิสระเพื่อพัฒนาการเด็กของโคเออร์ ในพื้นที่พักพิงชั่วคราวผู้หนีภัยการสู้รบ บ้านใหม่ในสอย อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน ในวันที่ 26 วันที่ 27 และ วันที่ 30 มีนาคม 2563 รวมจำนวน 3 วัน มีเด็กได้รับความรู้เป็นจำนวน 7 คน 15 คน และ 16 คนตามลำดับ รวมมีผู้ร่วมโครงการทั้งสิ้นจำนวน 38 คน นอกจากนี้ ได้จัดโครงการให้ความรู้เด็กๆที่บ้านแม่สุริน อำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน ในวันที่ 21 มีนาคม 2563 มีเด็กๆ ร่วมโครงการเรียนรู้จำนวน 32 คน

   สำหรับโคเออร์แม่สะเรียงนั้น ได้ให้การอบรมการล้างมืออย่างถูกวิธีมาตั้งแต่เดือนมกราคม ถึง เดือนมีนาคม โดยเดือนมกราคม จัดกิจกรรมวันที่ 6 วันที่ 13 และ 20 มีเด็กๆชายหญิงเข้าร่วมกิจกรรมที่บ้านแม่ละอูน อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน จำนวน 80 คน และที่บ้านแม่ลามาหลวง จำนวน 61 คน ในเดือนกุมภาพันธ์ ได้จัดการอบรมเด็กในวันที่ 3 วันที่ 10 และ 17 มีเด็กๆชายหญิงเข้าร่วมกิจกรรมที่บ้านแม่ละอูน 72 คน และที่แม่ลามาหลวงจำนวน 78 คน สำหรับเดือนมีนาคม ได้จัดกิจกรรมในวันที่ 2 วันที่ 9 และ 16 มีเด็กและเยาวชนที่บ้านแม่ละอูนเข้าร่วม จำนวน 64 คน และที่บ้านแม่ลามาหลวงจำนวน 65 คน

   โคเออร์แม่สอดจัด “โครงการส่งเสริมการดูแลสุขอนามัยสำหรับเด็กเล็ก” ขึ้นที่พื้นที่พักพิงชั่วคราวผู้หนีภัยการสู้รบ บ้านแม่หละ อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก ในวันที่ 24-28 กุมภาพันธ์ มีเด็กqเข้าร่วมกิจกรรมเรียนรู้เป็น จำนวน 120 คน โดยเป็นเด็กหญิงจำนวน 69 คน และเด็กชายจำนวน 51 คน

   ต่อมาในวันที่ 24 – 27 มีนาคม จัด“โครงการส่งเสริมการดูแลสุขอนามัยสำหรับเด็กเล็ก” ที่บ้านแม่หละ มีเด็กเข้าร่วมโครงการจำนวน 109 คน เป็นเด็กหญิงจำนวน 69 คนและเด็กชายจำนวน 40 คน

   โครงการ “แปรงฟันอย่างถูกวิธี เพื่อสุขภาพช่องปากที่ดีของหนูน้อย” จัดขึ้นที่บ้านอุ้มเปี้ยม อำเภอพบพระ จังหวัดตาก ในวันที่ 11มีนาคม เพื่อให้น้องๆ จำนวน 34 คน ซึ่งเป็นเด็กหญิงจำนวน 16 คน และ เด็กชาย 18 คน ได้ฝึกการแปรงฟันอย่างถูกสุขอนามัย

   “โครงการ ฟันสะอาด เหงือกแข็งแรง” ที่บ้านนุโพ อำเภอ อุ้มผาง จังหวัดตาก จัดเมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 มีเด็กๆเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 49 คน เป็นเด็กหญิงจำนวน 32 คน และเด็กชายจำนวน 17 คน

   ต่อมา ในวันที่ 19 มีนาคม “โครงการ หนูน้อยมือสะอาดและฟันแข็งแรง ที่บ้านนุโพ มี ผู้เข้าร่วมกิจกรรม รวมจำนวน 33 คน เป็นเด็กหญิงจำนวน 19 คนและ เด็กชายจำนวน 14 คน

   โคเออร์กาญจนบุรีจัดโครงการให้ความรู้หัวข้อ “การล้างมือและการแปรงฟันที่ ถูกวิธี” ที่บ้านต้นยาง อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรีในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2563 ให้กับเด็กจำนวน 56 คน เป็นเด็กชายจำนวน 25 คน และเด็กหญิงจำนวน 31 คน

   และต่อมาได้จัดขึ้น ในวันที่ 7 และวันที่ 14 มีนาคม มีผู้รับการอบรมรวมทั้งสิ้น เป็นจำนวน 243 คน ปรกอบด้วยเด็กชายจำนวน 136 คน และเด็กหญิง จำนวน 107 คน

   ที่บ้านถ้ำหิน จังหวัดราชบุรี มีการจัดกิจกรรมอบรมการล้างมือ อย่างถูกวิธี ในวันที่ 5 มีนาคม มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม เป็นจำนวน 40 คน เป็นเด็กหญิงจำนวน 18 คน และเด็กชายจำนวน 22 คน