โคเออร์แม่สอดส่งเสริมเยาวชนรณรงค์การใช้ถุงผ้าเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

   มูลนิธิโคเออร์มีแนวคิดอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และลดโลกร้อน ด้วยการรณรงค์ให้ลดการใช้ถุงหิ้วพลาสติก เพื่อลดขยะและรณรงค์ให้ใช้ถุงผ้าในการซื้อของต่างๆ เพื่อช่วยลดภาวะโลกร้อน

   จึงได้จัดทำโครงการ “ส่งเสริมเยาวชนรักสิ่งแวดล้อม” เพื่อปลูกฝังให้เยาวชนซึ่งเป็นผู้หนีภัยการสู้รบในพื้นที่พักพิงชั่วคราวฯ บ้านอุ้มเปี้ยม ได้รู้จักการลดภาวะโลกร้อน สร้างจิตสำนึกลดการใช้ถุงหิ้วพลาสติก และลดภาระค่าใช้จ่ายของครัวเรือนในการจัดซื้อถุงหิ้วพลาสติกสำหรับใส่ของ และลดปริมาณขยะ อีกด้วย

   โดยมีเยาวชนบ้านอุ้มเปี้ยมเข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์การจัดทำถุงผ้าใช้เองเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 จำนวน 50 คน เป็นเยาวชนชาย จำนวน 33 คน และเยาวชนหญิงจำนวน 17 คน