โคเออร์แม่สอดและแม่สะเรียงจัดโครงการค่ายลูกเสือเพื่อเสริมทักษะชีวิตเด็กและเยาวชนในพื้นที่พักพิงชั่วคราวฯ

   โครงการค่ายลูกเสือเพื่อเสริมทักษะชีวิตเด็กและเยาวชนในพื้นที่พักพิงชั่วคราวฯ บ้านอุ้มเปี้ยม อำเภอพบพระ จังหวัดตาก จัดโดยโคเออร์แม่สอดในวันที่ 27-28 กุมภาพันธ์ 2563 มีผู้ร่วมกิจกรรมจำนวน 61 คน เป็นเยาวชนชายจำนวน 33 คน และหญิงจำนวน 28 คน

   ต่อมาโคเออร์แม่สะเรียงได้จัดกิจกรรมค่ายลูกเสือขึ้นในพื้นที่พักพิงชั่วคราว บ้านแม่ลามาหลวง อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ในวันที่ 11-12 มีนาคม 2563 มีเด็กและเยาวชน เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 70 คน เป็นชายจำนวน 28 คน หญิงจำนวน 42 คน และที่บ้านแม่ละอูน อำเภอสบเมย ในวันที่ 13-14 มีนาคม 2563 มีเด็กและเยาวชนเข้าร่วมจำนวน 80 คน เป็นชายจำนวน 37 คน และหญิงจำนวน 43 คน

   กิจกรรมค่ายลูกเสือเป็นการเรียนรู้และทำความเข้าใจเกี่ยวกับกฎระเบียบของลูกเสือ รวมถึงวิชาต่าง ๆในหลักสูตรลูกเสือ ซึ่งเป็นการพัฒนาทักษะชีวิตในด้านการฝึกความอดทนและสร้างวินัย เกิดความมั่นใจ รู้จักช่วยเหลือตนเองและทำงานร่วมกับผู้อื่น ฝึกความเป็นผู้นำ การตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชน

   ค่ายอบรมลูกเสือบ้านอุ้มเปี้ยม จังหวัดตาก เมื่อวันที่ 27-28 กุมภาพันธ์ 2563 มีเด็กและเยาวชนเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 61 คน เป็นชายจำนวน 33 คน และหญิงจำนวน 28 คน

กิจกรรมฐานคุณธรรมนำชีวิต

ฐาน บันไดลิง

ฐาน ชิมรส ทดสอบการฟัง ดมกลิ่น

สร้างที่พักและประกอบอาหาร

กิจกรรมเล่นรอบกองไฟ

ฐานระเบียบแถว ฐานกฎของลูกเสือ ฐานสัญญาณนกหวีด ฐานปฐมพยาบาล

   กิจกรรมหลากหลายที่ค่ายลูกเสือเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตสำหรับเด็กและเยาวชน บ้านแม่ลามาหลวง วันที่ 11-12 มีนาคม และ บ้านแม่ละอูน วันที่ 13-14 มีนาคม 2563

   วิทยากรให้ความรู้เรื่องประวัติความเป็นมาของลูกเสือ จากนั้นแนะนำเรื่องวิธีการทำความเคารพแบบลูกเสือ กฎของลูกเสือ การสร้างระเบียบแถว สัญญาณนกหวีด การฝึกระเบียบวินัยกิจกรรมเกมส์และสันทนาการ เรียนรู้และฝึกการทำงานร่วมกันเป็นหมู่คณะของผู้เข้าร่วม การดูแลสุขอนามัยด้วยการล้างมือด้วยสบู่และน้ำ หรือแอลกอฮอลเจล เพื่อป้องกันเชื้อโรค ก่อนรับประทานอาหาร ฯลฯ