โคเออร์แม่สะเรียงและแม่สอดจัดการฝึกอบรมป้องกันภัย และการส่งเสริมจิตอาสาทำแนวป้องกันไฟ

   เพื่อให้ผู้ลี้ภัยในพื้นที่พักพิงฯมีศักยภาพในการเตรียมพร้อมรับมือกับภัยพิบัติโดยเฉพาะไฟป่าในหน้าแล้งนี้ โคเออร์แม่สะเรียงร่วมกับคณะกรรมการผู้ลี้ภัยได้ประสานงานให้เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลแม่ลาน้อย มาเป็นวิทยากรให้ความรู้แก่ผู้ลี้ภัยเพื่อให้มีความเชี่ยวชาญและสามารถในการรับมือกับเหตุฉุกเฉินที่อาจเกิดขึ้น เป็นการเตรียมความพร้อมในการป้องกันภัย และการมีส่วนร่วมในการแก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้าซึ่งอาจเกิดขึ้น เพื่อช่วยลดความสูญเสียและผลกระทบต่อชีวิต ทรัพย์สินและสิ่งแวดล้อม อีกทั้ง เพื่อให้เกิดความตระหนักรู้ในเรื่องของความปลอดภัยด้านอัคคีภัย

   การจัดการอบรมมีขึ้นที่บ้านแม่ละอูน เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2562 และที่แม่ลามาหลวงในวันที่ 30 มกราคม 2562 มีการทบทวนความรู้และประสบการณ์ของผู้ลี้ภัยในเรื่องของอุบัติภัยที่เคยเกิดขึ้น เช่น เหตุการณ์ดินถล่มที่สร้างความเสียหายหนักในปีที่ผ่านมา สาเหตุมาจากฝนที่ตกยาวนาน รวมทั้งเหตุเพลิงไหม้ สร้างความเสียหายแก่หลายหลังคาเรือน และอุทกภัยใหญ่เมื่อหลายปีที่แล้วมา

   โดยวิทยากรได้ให้การทบทวนความรู้เรื่องของภัยพิบัติประเภทต่าง ๆ ที่มักเกิดขึ้นในพื้นที่ ได้แก่ อุทกภัย วาตภัย และ ดินถล่ม ซึ่งมีวิธีการรับมือด้วยการเรียนรู้สาเหตุหลักๆที่เกิดขึ้น การสังเกตสัญญาณเตือนต่าง ๆ และการทำความรู้จักกับเครื่องวัดระดับน้ำ วิธีการติดตามข้อมูล ตลอดจนวิธีการเอาตัวรอดให้ปลอดภัยเมื่อเกิดภัยธรรมชาติเหล่านี้ การให้ความรู้ภาคทฤษฎี เกี่ยวกับกำเนิดของไฟ ธรรมชาติของไฟ วิธีป้องกันตลอดจนดับไฟตั้งแต่ต้นมือ ด้วยการใช้อุปกรณ์ที่มีอยู่ตามบ้านเรือน ได้แก่ การโยนถุงน้ำ ถุงทราย ลงไปที่ไฟ พร้อมทั้งใช้ไม้ตบไฟให้ดับ และใช้ไม้ขอเกี่ยวหลังคาใบหญ้า จาก หรือ ตองตึง ให้ตกลงมาก่อนที่จะติดไฟลุกลาม และเรื่องของวิธีการหนีไฟที่ถูกต้องไปยังจุดที่ปลอดภัย สำหรับผู้ที่ดูแลเด็ก ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยพิการ เป็นต้น

   วิทยากรยังได้ให้ความรู้เรื่องการเก็บรักษาอุปกรณ์ดับเพลิง และวิธีการใช้ถังดับเพลิงที่ถูกต้อง จากนั้นให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทดลองดับเพลิงด้วยตนเอง

   มีการจำลองสถานการณ์เพลิงไหม้และการอพยพด้วยการใช้ระบบบริหารจัดการในสถานการณ์ฉุกเฉิน มีวิธีการสั่งการ การควบคุม การประสานงานเป็นระบบมาตรฐาน เพื่อระงับเหตุ ปกป้องชีวิตและทรัพย์สินและสิ่งแวดล้อม ซึ่งพบว่าผู้ลี้ภัยมีความเข้าใจและสามารถปฏิบัติงานได้ดี

   กิจกรรมการจัดการอบรมการป้องกันอัคคีภัยและการซ้อมแผนอพยพผู้ป่วย ผู้สูงอายุ ฯลฯ ออกไปยังที่ปลอดภัย ที่พื้นที่บ้านแม่ละอูน อำเภอสบเมย แม่ฮ่องสอน เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2562 มีผู้ลี้ภัยเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน188 คน เป็นชาย จำนวน 139 คน และหญิง จำนวน 49 คน

  

  

  

   กิจกรรมที่พื้นที่ฯ แม่ลามาหลวง อำเภอสบเมย จังหวัด แม่ฮ่องสอนวันที่ 30 มกราคม 2562 มีผู้ลี้ภัยเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 164 คน เป็นชาย จำนวน 95 คน หญิง จำนวน 69 คน

  

  

โคเออร์แม่สอดใน โครงการ “อาสาจัดทำแนวกันไฟ 2562”

   เนื่องจากพื้นที่พักพิงฯ บ้านนุโพ อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก มีสภาพพื้นที่โดยทั่วไป ติดกับพื้นที่ป่าอนุรักษ์ ซึ่งในฤดูแล้งของทุกปี มักจะมีไฟป่าเกิดขึ้นเป็นประจำ ดังนั้น เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อม ป้องกันไฟไหม้และความเสียหายจากไฟป่า โคเออร์จึงร่วมกับคณะกรรมการพื้นที่พักพิงชั่วคราวบ้านนุโพ และผู้ลี้ภัยในชุมชนดำเนินการจัดทำแนวกันไฟ ขึ้นในวันที่ 30 มกราคม 2562 โดยการถางหญ้าและวัชพืช ที่อยู่แนวเขตที่พักอาศัยของผู้ลี้ภัยในพื้นที่พักพิงฯ หากเกิดไฟไหม้ ก็จะเป็นการหยุดไฟมิให้ลุกลามเข้ามาถึงบริเวณบ้านเรือนที่อยู่อาศัยของผู้ลี้ภัย

   การดำเนินกิจกรรมนี้ยังเป็นการเตรียมความพร้อมให้ผู้ลี้ภัยเตรียมการป้องกัน และลดความเสียหายหากเกิดเหตุไฟไหม้ ด้วยการสร้างจิตอาสาที่เข้มแข็งของภาคชุมชนในการบริหารจัดการภัยพิบัติ การแบ่งงานในหมู่ผู้ลี้ภัย และ บุคลากรหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อทำหน้าที่ในการรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชนที่ตนอาศัยอยู่ โดยให้ตระหนักถึงการดูแลธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมด้วย

   ทั้งนี้โคเออร์ได้ให้การสนับสนุนอุปกรณ์ในการจัดทำโครงการ “อาสาทำแนวกันไฟ”อาทิ เช่น จอบ คราด และบุ้งกี๋ และจัดสรรบุคลากรโคเออร์ภาคชุมชนจำนวน 30 คน ร่วมกับอาสาสมัครผู้ลี้ภัยอีก 320 คน รวมผู้ลี้ภัยร่วมกิจกรรมทั้งสิ้นจำนวน 350 คน