โคเออร์กาญจนบุรีและแม่ฮ่องสอนให้การอบรมเยาวชนเรื่องสิทธิและหน้าที่ของเด็ก

   โคเออร์กาญจนบุรีจัดการอบรมขึ้นที่พื้นที่พักพิงชั่วคราวฯ บ้านถ้ำหิน เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2562 โดยมีเยาวชนเข้าร่วม จำนวน 53 คน เป็นหญิงจำนวน 41 คน และ ชายจำนวน 12 คน

   การอบรมครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เยาวชนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องของสิทธิและหน้าที่ของตนเอง เพื่อการป้องกันตนเองมิให้ถูกละเมิดสิทธิ อีกทั้งเพื่อไม่ละเมิดสิทธิของผู้อื่น

   เนื้อหาการอบรมประกอบด้วย ความรู้เกี่ยวกับอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของเด็ก สำรวจความรู้สึกเด็ก ผ่านกิจกรรม หน้าที่พ่อแม่ ผู้ปกครอง และ หน้าที่ลูก ตลอดจน หลักการสำคัญของอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก คือ การไม่เลือกปฏิบัติ และเพื่อประโยชน์สูงสุดของเด็ก อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก มีทั้งหมด 54 ข้อ แต่ที่เกี่ยวข้องกับเด็กโดยตรงมี 37 ข้อ ครอบคลุมสิทธิ์ใน 4 ด้าน คือ

   - สิทธิในการอยู่รอด

   - สิทธิที่จะได้รับการปกป้องคุ้มครอง

   - สิทธิที่จะได้รับการพัฒนา และ

   - สิทธิในการมีส่วนร่วม

   จากนั้นเป็นกิจกรรมระดมสมอง เรื่องบทบาทและหน้าที่ของพ่อแม่ที่มีต่อลูก ตลอดจนสิทธิของลูกและหน้าที่ของลูกที่พึงมีต่อพ่อแม่

   การอบรมครั้งนี้ทำให้เด็กและเยาวชนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ทั้งหลายที่ได้รับการคุ้มครองจากกฎหมาย และหน้าที่ความรับผิดชอบต่อครอบครัวและชุมชนที่ตนอาศัยอยู่

   สำหรับโคเออร์แม่ฮ่องสอน ได้จัดการอบรมให้ความรู้เรื่องสิทธิและหน้าที่ของเด็กให้กับเด็กนักเรียนในพื้นที่พักพิงฯ บ้านใหม่ในสอย อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2563 โดยมีเด็กนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 211 คน เป็นนักเรียนหญิงจำนวน 106 คน และนักเรียนชายจำนวน 105 คน