โคเออร์จัดโครงการรณรงค์ป้องกันภัยและเตรียมแผนอพยพในกรณีเกิดอัคคีภัย ในพื้นที่พักพิงชั่วคราวฯ

   ในเดือนธันวาคม โคเออร์แม่ฮ่องสอน และ แม่สอดร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันอัคคีภัยซึ่งมักเกิดขึ้นในหน้าแล้ง เพื่อเป็นสร้างความตระหนักรู้ด้านการลดความเสี่ยงจากอัคคีภัย ให้แก่ผู้หนีภัยฯ ให้เพิ่มความระมัดระวัง ตลอดจน พร้อมรับมือกับเหตุการณ์เมื่อเกิดอัคคีภัยขึ้นในพื้นที่พักพิงชั่วคราวฯ

การอบรมป้องกันภัยพิบัติที่พื้นที่พักพิงชั่วคราวฯ บ้านแม่สุริน อำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน

   จัดขึ้นเมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2562โดยมีผู้หนีภัยฯ ที่เป็นตัวแทนของคณะกรรมการของแต่ละคุ้ม เข้ารับการอบรมทั้งสิ้นจำนวน 42 คน การอบรมครั้งนี้เป็นการทบทวนแผนการป้องกันภัย การเตรียมความพร้อมในการป้องกันภัยพิบัติ การใช้เครื่องดับเพลิง การอพยพ การปฐมพยาบาล การทำแผนที่จุดนัดหมายพื้นที่ปลอดภัยในชุมชน ตลอดจนการจัดตั้งชุดทำงาน ดูแลรับผิดชอบการป้องกันภัยของชุมชน