โคเออร์แม่สะเรียงสนับสนุนการจัดทำเอกสารเกี่ยวกับวิถีชีวิตและภูมิปัญญาชาวกะเหรี่ยงเพื่อการอนุรักษ์และถ่ายทอด

   จากการที่โคเออร์ได้สนับสนุนให้ผู้หนีภัยฯ ที่มีเชื้อสายกะเหรี่ยง ในพื้นที่พักพิงชั่วคราวฯ 7 แห่ง คือ บ้านแม่ละอูน แม่ลามาหลวง แม่หละ อุ้มเปี้ยม นุโพ ต้นยาง และ ถ้ำหิน โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มผู้สูงอายุดำเนินโครงการและกิจกรรมเพื่ออนุรักษ์และถ่ายทอดศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญา วิถีชีวิตดั้งเดิมเพื่อถ่ายทอดให้กับเยาวชนรุ่นหลังตลอดมานั้น

   ในเดือนธันวาคม 2562 โคเออร์แม่สะเรียงได้จัดทำเอกสารบันทึกเรื่องราวเกี่ยวกับภูมิปัญญาและวิถีชีวิตของชาวกะเหรี่ยงหรือปกาเกอะญอ ได้แก่ การทำกับดักสัตว์ของเกษตรกรกะเหรี่ยงเพื่อขับไล่สัตว์ มิให้มาทำร้ายพืชผล และ กับดักเพื่อการล่าสัตว์เป็นอาหาร เพื่อการดำรงชีพ อาวุธที่ใช้ล่าสัตว์ในระยะไกล อุปกรณ์จับปลาในลำคลอง การทำหลุมดักสัตว์ขนาดใหญ่ การกั้นทางน้ำเพื่อดักจับปลาใหญ่ด้วยการใช้ความสามัคคีของกลุ่มคน เป็นต้น