โคเออร์แม่สอดและแม่สะเรียงจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการลดปริมาณขยะในพื้นที่พักพิงชั่วคราวฯ

   ในช่วงเดือนตุลาคม-พฤศจิกายน 2562 โคเออร์แม่สอดและแม่สะเรียงมีโครงการเพื่อส่งเสริมการลดปริมาณขยะหลากหลายวิธี ได้แก่ โครงการขยะแลกไข่ การจัดการรณรงค์คัดแยกขยะและทิ้งขยะลงถังขยะ ตลอดจนถึงการนำขยะมาประดิษฐ์เป็นสิ่งของใช้สอย เป็นต้น

   เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม โคเออร์แม่สะเรียงจัดกิจกรรมปลูกจิตสำนึกในด้านลดขยะในชุมชน ด้วยการสอนให้เด็กและเยาวชนเข้าใจปัญหาและผลกระทบของขยะ มีจิตสำนึกในการอนุรักษ์โลก ลดการใช้สอย รู้จักนำสิ่งของเหลือใช้ที่ย่อยสลายยากมาประดิษฐ์สิ่งของต่างๆ ให้เกิดประโยชน์ และเป็นทางออกในการลดขยะ ด้วยการทำ “งานประดิษฐ์ทำมือจากขวดพลาสติก”

   สำหรับสิ่งประดิษฐ์ที่สำเร็จแล้ว เด็กยังได้นำกลับไปเป็นที่ระลึกด้วยความชื่นชมผลงานของตนเอง หากเด็กและเยาวชนรู้จัก ฝึกปรือฝีมือการประดิษฐ์จนเกิดความชำนาญ ก็จะสามารถต่อยอดเป็นอาชีพในอนาคตได้ กิจกรรมอบรมงานประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ครั้งนี้ จัดขึ้นที่บ้านแม่ลามาหลวง มีเด็กและเยาวชนร่วมเรียนรู้จำนวน 107 คน เป็นหญิง 66 คน ชาย 41 คน และที่บ้านแม่ละอูน มีผู้ร่วมกิจกรรม 68 คน เป็นหญิง 44 คน ชาย 24 คน

   สำหรับโคเออร์แม่สอดมีมาตรการลดขยะด้วยโครงการขยะแลกไข่ทุกวันจันทร์และวันศุกร์ โดยขยะ 1 กิโลกรัม แลกไข่ได้ 2 ฟอง โครงการนี้ได้รับผลตอบรับที่ดี มีผู้สนใจโดยเฉพาะเด็กๆและเยาวชนในพื้นที่พักพิง ชั่วคราวฯ บ้านแม่หละ ในเดือนตุลาคมมีผู้นำขยะมาแลกเป็นจำนวน 110 กิโลกรัม ส่วนเดือนพฤศจิกายนมีขยะมาแลกจำนวน 120 กิโลกรัม

   โคเออร์แม่สอดส่งเสริมกิจกรรมรณรงค์ทิ้งขยะให้ลงถัง ที่พื้นที่พักพิงชั่วคราวฯ บ้านแม่หละ เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2562 มีเยาวชนร่วมรณรงค์ 40 คน เป็นหญิง 12 คน ชาย 18 คน เพื่อช่วยกันเชิญชวนให้ชุมชนตระหนัก และเห็นคุณค่าของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ คุ้นเคยกับการลดขยะโดยใช้หลัก 3 R คือ ใช้แต่น้อย แล้วนำกลับมาใช้ซ้ำ และดัดแปลงให้กลับมาใช้ได้ เชิญชวนให้ทุกคนทิ้งขยะเป็นที่เป็นทางคือ ทิ้งลงตามถังขยะที่เตรียมไว้ให้ เพื่อให้พื้นที่ของชุมชนสะอาดถูกสุขลักษณะและปลอดเชื้อโรค